Лекции по екология


Категория на документа: Екология


 Ролята на международните световните финансови институции и световните организации за постигане на благоустойчиво развитие.

Международен валутен фонд (МВФ) - Обединява повече от 180 страни и цели:
* да се постигнат финансова стабилност както в отделните страни членки на фонда така и за световната икономика.
* програмите за фин.организация и икономически растеж., предложения на МВФ, предвиждат приоритетно използване на човешки капитал и природните ресурси (за висок икон. растеж и запазване на фин.стабилност)
* МВФ се стреми да внесе равновесие във валутните курсове,като не допуска изкуствено обезценяване на национална валута

* МВФ в своите програми за финансова стабилизация набляга предимно на по-ефективното използване на местните природните ресурси,трудови ресурси, селското стопанство.

Световна банка (СБ) - състои се от 5 институции - кредитни , гаранционни, институции за насърчаване на развитието и др. Разграничават се 2 етапа в развитието на СБ:
1. До средата на 90те тя подкрепяше инвестиционни проекти без да държи сметка в/у природните ресурси, ок.среда => СБ носи отговорност за създадените диспропорции м/у капацитет за добив на природни р-си и налични ресурси
* СБ стана инициатор на определени принципи за устойчиво финансиране (екваториални принципи); не трябва финансово да се подкрепя нито един проект над 5 млн.лв., ако носи риск за ок.среда;

2. СБ е инициатор на създаване на глобалния полог.фонд GEF - годишно подкрепя ек.проекти на стойност над 12 млрд $.
* 57% за биологично разнообразие;
* около 27% се заделят за създаване на пазар за търговия с въглеродни емисии
* около 10% е за подкрепа на проекти за управление на водите (БГ - заем около 100 млн. $)

Световна търговска организация (СТО) - основна цел - постигане на по-пълна свобода (либерализация) по пътя на намаляване и премахване, по пътя на търг.ограничения (мита, акцизи)
- въвеждането на по-строги нетарифни ограничения по отношение на трафика с редки, застрашени видове на дивата природа и продуктите от тях (20 млн $ годишно)
- въвеждане на по-строги ограничения по въвеждането на търговия с опасни отпадъци
- насърчава стоки и услуги, които допринасят за подобряване на околната среда
- към СТО е създаден комитет по екология и търговия, в който се решават спорове, свързани с търговията на стоки, увреждащи ок.среда или човешкото здраве.

Ролята на бизнеса. Социална и екологична отговорност

За такава отговорност говори още Питър Дракър - известен икономист, главно свързан с мениджмънта. СЕОБ (Социална и екологична отговорност на бизнеса) се основава а принципите заложени в глобалния договор на ООН, пописан през 2000г. между бизнес средите и главния секретар на ООН. Глобалният принцип съдържа 10 принципа в 4 основни области:
Права на човека :
* да се уважават човешките права на достъп до питейна вода;
* Да не се допуска компромис с накърняването на човешките права.
Права на труд:
* правото на достъп до безопасна работна среда;
* да не се допуска наемането на детски труд;
* да не се допуска прилагането на ниско платен труд;
* премахването на дискриминацията, по всякакъв вид ( пол, стаж, раса, възраст и т.н.)
Околна среда:
* Да се набляга на предотвратяване, премахване на щети от екологични въздействия;
* Да се насърчава производството на по-чисти стоки, както и разпространяването на екологични технологии;
* Да се насърчават екологичните програми и инициативи.
Борба с корупцията:
* да се води борба с всички форми във всички йерархични нива.
Две форми:
Вътрешна - по отношение на персонала, цели свързани с повишаването на квалификацията на персонала, по отношение на членовете в семействата на персонала - чрез финансова или морална поддръжка, бизнеса трябва да е отговорен към неговия персонал, инвестиции в безопасна вътрешна среда.
Външна - отговорност към доставчиците, дистрибуторите и към партньорите, отношение на бизнеса към месните власти, подобряване на общинската собственост.

Фактори,влияещи върху СЕОБ:
* Външни- свързани с дейност на правителството - въвеждане на по-строги мерки; предоставяне на преференции - данъчни отстъпки за сумите, които се даряват по различни каузи; инвеститори и акционери, също могат да окажат влияние чрез фондовите пазари (покупки на акции); потребителят със своя избор ограничава и разширява производството на стоки и услуги;

* Вътрешни: - засягат персонала, те повишават непрекъснато изискванията си, подкрепа за жилищни потребности, транспорт.
СЕО е приоритет на големите корпорации, защото те имат възможност да усъвършенстват технологията, така и продуктите. Изискванията е в над 10 страни една корпорация да има дъщерни фирми. Тя е обект на поддържане на малки и големи фирми.
СЕО може да бъде обект на злоупотреба: дадена фирма представя своите продукти като екологични без да имат техните продукти тези качества; дадена фирма се определя, че следва инициативата на екологичната и социална отговорност, а в същото време имат партньори, които нарушават това; едно кратна изява - благотворителност, а в същото време е против екологичната и социална отговорност; когато се прави повече разходи за реклама, отколкото реално се инвестира в тези продукти, така нареченото "зелено пране".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по екология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.