Курсова работа по екология - "Сметище Въглен"


Категория на документа: Екология
КУРСОВА РАБОТА
ПО ЕКОЛОГИЯ
НА ТЕМА:

СМЕТИЩЕ
ВЪГЛЕН

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод.................................................................................................стр. 3 Изложение.......................................................................................стр. 4 Аналитична част.............................................................................стр. 5 Изводи и препоръки........................................................................стр. 8 help

- 2 -

УВОД

Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвите и носят непосредствен риск за здравето на човека. Затова решаването на проблемите, свързани с управлението на дейностите по отпадъците се явява един от най-сериозните екологични проблеми.

Отпадъците са естествен продукт на много дейности и производства. Най-опасният вид са радиоактивните отпадъци, получавани вследствие работата на атомни електрически централи. Следват биологичните и химични медицински отпадъци и най-накрая битови отпадъци. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. С усъвършенстване на цивилизацията и следствие на индустриализацията количеството на боклука се увеличава с бързи темпове.

От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природни ресурси. Това е основна цел при сметосъбирането, но за нейното реализиране трябва да се имат в предвид инвестициите, които трябва да се вложат и дали проекта е приоритет за дадения район или е по-скоро заплаха. Също така трябва да се вземе под внимание и оценката направена от компетентни органи за избора на локация. Нужно е да се спазват нормативни изисквания за безопасност и защита от непредвидени проблеми свързани със сметосъбирането.

При избора за локация на ново сметище трябва да се вземе под внимание и локализирането далеч от населени места, обработваеми земи, защитени природогеографски райони, курортни селища, национални паркове и градини и други обекти, които биха били потърпевши при едно евентуално изграждане на депо за събиране на твърди битови отпадъци.

Основна насока в развитието на управлението на дейностите по отпадъците е изграждане на необходимата инфраструктура за обезвреждане на отпадъци и закриването на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания.

Спазването на всички тези и много други законово установени норми и изисквания обаче предполага дълго и подробно изследване на района, прогнозиране и отстраняване на нежелани последствия, както и инвестиране на много средства и време.

Именно заради това е издадено решение на Министерството на околната среда и водите (РИОСВ Варна) да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно изложение "Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци" и то за територия, попадаща в Натура 2000 (екологична система от защитени зони в Европейския съюз).

- 3 -

ИЗЛОЖЕНИЕ

Боклукът на общините Варна, Аксаково и Белослав повече от 30 години се депонира на сметището в село Въглен. Към 2011 година то се извежда от експлоатация, тъй като капацитетът му е изчерпан. Сметището е разположено между варненските села Въглен и Яребична. Дълги години то представлява основен проблем за местните жители, понеже е основен източник на силно замърсяване на околната среда в двете села.

Сметището е трябвало да бъде затворено окончателно година по-рано. Удължаването на живота му се възприема едва ли не като даденост, като нещо което се разбира от самосебе си, като задължение на екоминистъра и на общинския съвет Аксаково. При справка в регионалната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ-Варна) става ясно, че след многократните удължавания последно със заповед на екоминистъра срокът на експлоатация на съществуващото сметище е безсрочен. Тъй като физически е изчерпан капацитета на сметището и разширението не може да продължава, община Аксаково решава да изгради ново сметище.

Въпреки нежеланието на жителите на Аксаковска община да се превърнат в боклукчийско кошче на Варна и Белослав, желанието на общинарите да усвоят европейски пари е неустоимо. Нарушават се законови и морални норми и от други институции в услуга на община Аксаково.

Основният въпрос, който седи пред медиите и гражданите, е: защо е нужно да се изгражда ново сметище при положение, че вече има завод за отпадъци, който е направен по европейски стандарт изцяло и е глътнал огромна сума за инвестиция? При изграждане на завода за отпадъци се приема, че боклука, който обработва ще се усвоява напълно, а няма да се получава 20-30 % органичен отпадък, предварително предвидени, за който община Аксаково трябва да осигури депо. Жителите са убедени, че изграждането на това депо е само за да се усвоят европейски пари. Дори и в даден момент наистина да е необходимо извозване на остатъчен боклук от завода за преработване в село Езерово, сметище с такива мащаби ще е прекалено голямо като се има предвид редуцирането на количеството отпадъци, които ще се генерират.

От варненската община заявяват, че разбират недоволството на местните и не подценяват техните притеснения. Уточняват обаче, че депото ще отговаря на всички европейски изисквания и хората могат да бъдат спокойни за здравето си.

Крайно замърсеният район от съществуващото над 30 години сметище е включен в европейската екологична мрежа - Натура 2000, като екологично защитена територия. Това не пречи на община Аксаково за изграждането на ново сметище от 300 дка и то в непосредствена близост до старото.

- 4 -

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по екология - "Сметище Въглен" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.