Курсова работа по екология на тема "Завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Езерово, община Белослав"


Категория на документа: Екология


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дисциплина: "Екология"

РЕФЕРАТ
НА ТЕМА: "Завод за преработка на твърди битови отпадъци с. Езерово, общ.Белослав"

Разработил: Проверил:

Май, 2013
Варна

Съдържание
Увод
1. Описание на обекта..............................................................................3
2. Замърсители..........................................................................................5
3. Фирмена програма за управление на отпадъците "Екоинвест асетс"АД...................................................................................................6
4. Описание на процесите на преработка на отпадъците....................7
5. Изводи.................................................................................................12
6. Препоръки..........................................................................................13
Използвана литература

Увод

В Община Варна е създадено организирано сметосъбирането и сметоизвозването. В тези граници попадат всички райони, кметства и курортните комплекси. Една малка част от вилните зони не е обхваната, подари липса на инфраструктура и затруднен достъп на сметоизвозващата техника. Честотата на сметоизвозването на територията на Община Варна е различна съобразно спецификата на района, типа на улиците и натоварването им, вида на съдовете за смет, сезона. В общината не се прилагат специални технологии за третиране на битовите отпадъци преди предаването им за депониране - разделяне по видове, събиране на подходящите за рециклиране, компостиране, което би намалило разходите заплащани от общината за такса на депото. Съгласно договора "Екоинвест Асетс" АД се задължава в срок от 24 месеца да изгради безвъзмездно завод изцяло за своя сметка, със свои финансови средства и на собствен терен от 25 дка. Срокът на договора е 10 г. Община Варна от своя страна се задължава да заплаща за преработката на твърдите битови отпадъци по 65,66 лв./т плюс 13,13 лв./т ДДС, или общо 78,79 лв./т. От тръжната документация е видно, че община Варна ще предоставя за преработка по 300 т дневно боклук и не по-малко от 109 000 т годишно. Излиза, че варненци ще плащат за преработката на боклука си всеки ден по 23 637 лв. и минимум 8,588 млн. лв. с ДДС годишно. За целия период на действие на договора това прави минимум 85,881 млн. лв. В проекта "Екоинвест Асетс" инвестира 52 млн. Лв. Заводът ще работи по холандска технология и негов прототип има в Дъблин.

1. Описание на обекта

Дружеството "Екоинвест Асетс" АД е създадено през 2007г. с основна дейност преработка на твърди битови отпадъци и управление на дейностите по отпадъците. То е изградило нова инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци с капацитет 450т/ден. Инсталацията преработва отпадъците генерирани от община Варна. Дейностите по изграждане на нова инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци се финансират изцяло от дружеството. Програмата обхваща дейностите, свързани с организацията, управлението и контрола на обезвреждане на твърди битови отпадъци. Целта на изграждането на Инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци е постигане на високо ниво на рециклиране и намаляване на обема на депонираните отпадъци, както и прилагането на други форми на оползотворяване на твърди битови отпадъци. Заводът за преработка на твърди битови отпадъци работи ефективно от 2011г. Той е изпълнен изключително професионално не само като мащаб, но и като последна дума на технологиите - всичко е автоматизирано. Проектът е много голям и много модерен, с шест подобекта - зала за доставка, зала за механична обработка, зала за зареждане на тунели, комплекс от тунели, биофилтърен комплекс с резервоари за вода и офисна сграда. Основните предимства на технологията на завода във Варна са възможността за сепариране на смесено събраните битови отпадъци, което дава възможност за рециклиране на пластмаси, стъкло и хартия като вторични суровини; възможност за оползотворяване на калоричната стойност на отпадъците чрез сепариране на модифицирани горива от отпадъци (RDF) и минимизиране на обема и теглото на отпадъците чрез аеробно компостиране на биоразградимата част, с което се постига и стабилизиране на отпадъците преди депониране. Същевременно следва да се компостират разделно събрани биоразградими отпдъци, защото полученият компост ще може да се използва като подобрител на почвата. Съоръжението се състои от четири части с обща застроена площ от 10 хиляди квадратни метра. Това са зала за доставка, зала за механична обработка, зала за зареждане на тунелите и компостиращи тунели, и бифилтърен комплекс. В инсталацията ще постъпват несепарирани твърди битови отпадъци, които предварително ще се претеглят на входа с електронна везна, която е с обхват до 50 тона. Следва разтоварване на отпадъците в приемно хале, позволяващо съхранението и предварителната обработка на отпадъците за интервал до 48 часа. След предварително сортиране започва процесът на обработката и отделянето на отделните видове отпадъци. Един от последните етапи е отделянето на биологичните отпадъци, които се отвеждат в специални компостиращи тунели. При специални условия на влажност, боклукът се оставя в продължение на 28 дни да изгние, след което се превръща в тор.

2. Замърсители

Избраната технология за преработка на отпадъците се основава на естествени физико-механични процеси, които не генерират замърсяване на околната среда с прах и вредни емисии. Технологията е на немската компания Eggersmann Anlagenbau Projekt, чиито представител за Бъргария е Recycling Bulgaria. Те са водеща фирма в разработването и изграждането на инсталации за механично и биологично третиране на отпадъците на европейският пазар. Цялата система и всички процеси в завода се управляват от централна система с подробна визуализация. Чрез нея се регулира всеки параметър на механичната обработка и процеса на компостиране.

Отпадните води, получени в процеса на аеробно компостиране, се филтрират на място в утайниците, след което водите се отвеждат обратно в тунелите. Към тях ще се добавя допълнително дъждовна или промишлена вода, която също ще бъде преработвана.

За предотвратяване на изпускането на въглероден диоксид в атмосферния въздух при процеса на аеробно компостиране, всеки тунел има инсталирана система за улавяне на изходящите газове. Те биват отвеждани до съоръжение за очистване на въздуха и филтриране на неприятни миризми - така наречен биофилтър. Мощни филтри няма да позволяват замърсяване на въздуха, а огромни резервоари и изградената вътре система ще спират изтичането на замърсена вода.
3. Фирмена програма на "Екоинвест асетс" за управление на отпадъците

Настоящата програма за управление на дейностите по отпадъци е разработена в съответствие с действащата нормативна уредба, съобразена с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и следва структурата, посочена в чл. 29, ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците и приетите от Колегиума на Министерството на околната среда и водите "Указания за разработване на програми за управление на отпадъците".

С програмата се поставят следните цели:
* Намаляване или ограничаване образуванетона отпадъци, както и степента на тяхната опасност;
* Екологосъобразно третиране на отпадъците;
* Подобряване на системата за мониторинг и контрол на дейностите по отпадъците
За постигане на тези цели е необходимо ръководството на Дружеството да упълномощи лице, отговорно за опазване на околната среда, което:
* Да наблюдава извършваните на територията на дружеството дейности във връзка с образуването и третирането на отпадъци по време на изграждането на инсталацията за обезвреждане на твърди битови отпадъци;
* Да наблюдава извършваните на територията на дружеството дейности по приемането на твърди битови отпадъци и правилното им третиране при процесите на обезвреждане;
* Да следи движението на отпадъците от формирането, събирането и съхраняването до тяхното предаване за обезвреждане;
* Да се запознава с новоприетите нормативни документи по опазване на околната среда и управлението на отпадъците;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по екология на тема "Завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Езерово, община Белослав" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.