Курсова работа по "Екология"


Категория на документа: Екология


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

КУРСОВА РАБОТА
ПО ЕКОЛОГИЯ

Разработил: Проверил:
Десислава Петрова Петрова проф. д-р ик. н. Цветан Коцев
Специалност "Финанси"
Фак. №: 4236, група: 2

Варна
2012

В дружеството е разработена СУОС съгласно Условие№5, тя е актуализирана към 15.02.2011 г. и се работи по нея. Разработени са и се прилагат всички инструкции съгласно КР №231-Н1/2010. В тази система са посочени, кой специалист или работник за какво условие отговаря и работи за покриване параметрите на заложените в КР норми. Утвърдени са списъци от изпълнителният директор на лицата, които движат въпросите по екология и списък на лицата, които трябва да се уведомяват при аварийно замърсяване на околната среда за даване на разпореждания.

По условие 5.1.2 от КР -утвърден е списък на персонала, който ще управлява процесите по опазване чистотата на околната среда .Еколога на АД спазва точно изискванията по Условия 5.2 и 5.3. По условие 5.4.3. е утвърден списък на отговорните длъжностни лица, на които са предоставени документи касаещи отделите им по въпросите на екологията и водят нужните за целта документи съгласно изискванията заложени в КР.

Работим и по условие 5.3.2. като за целта е утвърден списък с отговорни длъжностни лица от дружеството и отговорните институции, които трябва да бъдат уведомявани при възникване на залпови или аварийни замърсявания на ОС за вземане на нужните мерки за недопускане замърсяване на ОС над пределно допустимите норми. В дружеството са разработени и се работи по проверени от специалисти на РИОСВ гр. Шумен работни инструкции по условие 5 на КР № 231-Н1/2010 год., и се провежда собствен мониторинг по утвърдените пробовземни пунктове. Утвърдените и проверени работни инструкции са раздадени на отговорните длъжностни лица за изпълнение и са поставени на табла по цеховете за сведение на персонала.

В дружеството рядко /няколко случая за година /, но постъпват за термично обезвреждане заразени или умрели животни от шап, бяс, чума, антракс и други заразни болести. Биологичните причинители на тези болести по дивите и домашни животни представляват болестотворни микроорганизми и техни токсини. Голяма част от тях освен по животните причиняват и заболявания по човека, затова сме взели мерки при термичното обезвреждане на такъв материал същият да се зарежда по възможност в една машина и се термично обезврежда и извършва стерилизация при вътрешна температура не по малко от 133о С- вътрешно налягане в съда, не по малко от 3 бара и се задържат тези параметри за не по малко от 20 минути. Извършва се строга дезинфекция на транспортното средство, пода на помещението, машините и съоръженията от приемна зала, дрехите на водача на транспортното средство и работещите там. Аутопсия на болните животни не се разрешава, само при необходимост за установяване на заболяването държавния ветеринарен лекар взема материал за биологично изследване.

Вследствие на засиления контрол от наша страна показателите на ОВ от собствения мониторинг са в пределно допустимите норми заложени ни в КР. Следим състоянието на обваловките и съдовете за съхраняване на горива, масла и други спомагателни материали да са изправни. При забелязване на пропуски и течове по тръбопроводите или арматурата им същите се отстраняват от ремонтната група на АД. Водят се и нужните за целта документи заложени в условията на КР №231-Н1/2010 г. от еколога, началник отделите и другите упълномощени лица. Аварийните ситуации чрез организационно технически мероприятия и превантивни мерки по подобряване на техническото обслужване на машините и съоръженията, внедряване на нови ремонтни материали, внасяне на подобрители в горивата и маслата, използване на нови омекотителни системи за обработването на котловата вода и др., води до намаляването на аварийните откази по машините и съоръженията и до намаляването на отрицателните последствия за параметрите на околната среда до възможния минимум. През изтеклата 2010год. сме Закупили и сме заменили 10 броя различни типове помпи за транспортирането на флуидите в горивното ни стопанство. СУОС актуализираме при всяка промяна в личния състав и излезли нови Европейски Директиви или други нормативни документи.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда:

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВ и PRTR:
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR


САS №
замърсител
Ем. праг въздух Кg/ год.
Ем. праг води Кg год.
Ем. праг в почва
Праг за пренос /колона2/
Праг за производство /колона3/
2
630-08-0
СО /въглероден оксид/
500000


207009

3
124-38-9
СО2/Въглероден диоксид/
Милиона
100
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по "Екология" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.