Курсова работа по агроекология


Категория на документа: Екология


Представят писмено разрешение от съответната развъдна асоциация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за клане или продажба на всяко животно, подпомагано по реда на тази наредба;
1

Спазват изискванията за хуманно отношение към животните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
1
Забранява се свободното пасищно отглеждане на свинете извън регламентираните за тази цел места (Съгласно Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски)
2
Ползват постоянно затревени площи, като поддържат гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха.

2
Максимална обща стойност, %
5
ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА СЕЗОННА ПАША (ПАСТОРАЛИЗЪМ)
Изисквания по управление
Степен на нарушението при неспазване на изискванията, %
Водят запис за загубите на животните и датите на извеждане и прибиране на животните от пасищата;
1
Пасат животните на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината, в периода май - октомври.
2
Представят при проверка на място ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животните - КЗЖ 9
1
Максимална обща стойност, %
5

4.2.2. Неспазване на УПЗДЗЕС

Когато върху площите на земеделски парцел от цялото стопанство не са спазени УПЗДЗЕС се използва методологията за налагане на намаления за СЕПП, като за изчисление се използва цялата площ на всички заявени парцели в стопанството.

4.2.3. Неспазване на правилата за добра земеделска практика по Нитратната директива за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита

Когато върху площите на цялото стопанство не са спазени Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и/или минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита (когато те не са базово изискване за декларираните дейности от направлението) за площи от територията на цялото стопанство - агроекологичното плащане се намалява с 5%, а в случаите когато земеделското стопанство, или част от него, се намира в нитратно уязвима зона (НУЗ) - 10% от изчисленото агроекологично плащане. По-големия размер на процента на намаление се налага, когато има поне един заявен парцел, които попада в нитратно уязвима зона.

1 Съгласно чл.21 от Регламент 796/2004
2 Съгласно чл. 16 на Регламент 1975/2006 площите се изчисляват за група култури с едни и същи нива на плащане
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по агроекология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.