Курсова работа по агроекология


Категория на документа: Екология


Висше училище по агробизнес и развитие на районите

КУРСОВА РАБОТА
на тема:
Създаване на агроекологични земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Изготвил:
Кристиян Благоев Николов
Спец.Стопанско управление
Фак.номер: 111423140054

По мярка "Агроекологични плащания" (АЕП) се предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности ще се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания като 82 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 на сто - от бюджета на Република България.

Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен принцип поемат агроекологични ангажименти, свързани с изпълнението на агроекологични дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Като правило, агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок от минимум 5 години. Плащанията, базирани на използваната земеделска земя, са на база на одобрената площ, върху която се извършват агроекологични дейности и са в размер от 30 до 729 евро на хектар.За подпомагане могат да кандидатстват физически лица и юридически лица, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Кандидатите подават Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания заедно с Общото заявление за подпомагане.
След като подадат заявление за подпомагане, земеделските стопани трябва да бъдат одобрени за участие по мярка "Агроекологични плащания". Одобрените за участие земеделски стопани ще получат Уведомително писмо от РА за одобрението им за участие по мярката.Подпомаганите лица се задължават да преминат програма за агроекологично обучение през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности или да докажат наличието на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат. Агроекологичното обучение се установява с диплома/удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.Кандидатите за подпомагане трябва да ползват собствена, наета или арендована земя за срок не по-кратък от 5 години, считан от датата на подаване на първото заявление за плащане, за площите, за които кандидатстват за подпомагане. Агроекологичните дейности, които се основат на площ трябва да се изпълняват върху една и съща земя в 5 последователни години.

Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобрява, намалява или отказва изплащането на агроекологични плащания, след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията на агроекологичните дейности, съгласно утвърдените правила в настоящата методика.

Цел: Да се дефинират правилата, по които ще бъдат намалявани или отказвани агроекологичните плащания на земеделските стопани (ЗС), кандидатстващи за финансова помощ по реда на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 17 април 2009 г.).

Методиката се изготвя на основание чл. 16 от Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
I. Общи условия

Кандидатите, подали "Заявление за подпомагане", подлежат на проверки от страна на ДФЗ-РА за допустимостта на парцели, животни и пчелни семейства, които могат да бъдат одобрени за участие по мярка "Агроекологични плащания".

"Заявлението за подпомагане" се одобрява с допустимите за подпомагане парцели, животни и пчелни семейства, които се считат за декларирани от ЗС. За одобрените за участие парцели, животни или пчелни семейства ЗС поема задължение да изпълнява одобрената дейност или съответните агроекологични дейности от направлението, когато е допустимо да бъде извършена промяна на агроекологичната дейност, съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредба № 11 за период от пет последователни години. Парцели, животни и пчелни семейства, които не са одобрени за участие, не се считат за декларирани в "Заявлението за плащане" и се изключват от подпомагане, без ЗС да търпи санкции за тях. Когато е подадено заявление за подпомагане, парцелите и животните които не следва да бъдат одобрявани, се считат за декларирани.

Площите на земеделските парцели, които надвишават размера на площта, одобрена за подпомагане през първите три години и са заявени за подпомагане, се считат за неизбираеми за подпомагане като за тях на земеделския стопанин не се налагат допълнителни санкции.

Когато ЗС увеличава размера на одобрените площи до 2 ха или с до 20% от площта на одобрените парцели през първите три години, добавените площи не подлежат на допълнително одобрение.

Когато ЗС декларира по-малък брой животни от направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" от одобрените му през първата година и не е предоставил в ДФЗ-РА документи , съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 11, не получава подпомагане за съответната година. Ако за втора поредна година ЗС декларира по-малък брой от одобрените му през първата година, то ЗС следва да върне получените до момента агроекологични плащания.

РА не отпуска финансова помощ по мярката, когато земеделският стопанин подаде "Заявление за плащане", в което не са декларирани същите агроекологични дейности за одобрените парцели, а в случаите по чл. 8, ал. 1 от Наредба №11 - дейности от същото направление. Разплащателната агенция не извършва плащане и когато бъде установено, че земеделският стопанин не е заявил парцели едни и същи с одобрените, с които е бил регистриран за участие в годината на одобрение или установената площ от предходна кампания.

Когато ЗС има одобрени парцели през годината на поемане на агроекологичния ангажимент, които една от следващите години са декларирани като един или няколко, които изцяло припокриват одобрените и заявената площ е равна на площта на одобрените парцели, РА отчита тези парцели като едни и същи и ЗС продължава изпълнението на ангажимента си върху новите парцели.

Във всички случай, в които бъде установено, че земеделският стопанин е прекратил извършването на агроекологични дейности, за които има поет агроекологичен ангажимент, с които е бил регистриран за участие в мярката през втората и третата година и/или във втора последователна година не е подал "Заявление за плащане", се прекратява участието му в мярката и ЗС възстановява получените до момента агроекологични плащания.

Когато ЗС декларира пчелни семейства, за които се установи, че не са регистрирани в пчелин негова собственост, тези пчелни семейства не могат да бъдат одобрени за подпомагане. Пчелните семейства, които не са собственост на ЗС не се считат за избираеми за подпомагане и за тях не се изплаща финансова помощ.

Когато ЗС не заяви в заявлението за подпомагане поне 10 ЖЕ по направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)", то той не може да бъде одобрен за подпомагане по това направление.

Одобрените за подпомагане парцели и животни по Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) са недопустими за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" и се считат за наддекларирани.

II. Видове и натрупване при налагане на санкции и намаления

РА налага санкции и намаления за:
> наддеклариране на площи и животни;
> санкции за Закъснение при подаване и изменения (закъсняло подаване и/или редакция на парцели и животни),
> неизпълнение на базовите изисквания по съответното направление от мярката,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по агроекология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.