Концепции за екологизация на производството


Категория на документа: Екология


 Тема 24

1.Концепции за екологизация на производството

С появата на човешката цивилизация се заражда и един нов фактор (антропогенният), който започва да влияе върху съдбата на живата природа.През последните 30 години той достига да огромни мащаби и стана деформиращо въздействаща сила.

При сегашната екологична ситуация не се дооценява опасността от нарушаване на взаимодействието между общество и природата и поради това трудно можем да си представим колко много средства ще са необходими,за да се отстранят еконарушенията.
Промишления прогрес изисква от човечеството да направи биосферата устойчива на влиянието на все по-голям брой градове,производства и транспортни магистрали.Това може да се постигне само чрез системата на екологизация.Те може да се реализира по няколко начина,които безусловно трябва да се съчетаят:

1.Селекциониране на устойчиви растения и животни
2.Повишаване на издръжливостта им с помощта на специални препарати
3.Заменяне на неустойчивите организми и екосистеми,съществуващи на територии,които са подложени на действието на вредни фактори, с екологично равностойни издръжливи организми и екосистеми
4. Въвеждане на без отпадни и малко отпадни технологии и др.
Проблемите,свързани с повишаване на устойчивостта на биосферата спрямо въздействието на развиващата се индустрия и нарастващата урбанизация, са пряко или косвено свързани с проблемите за екологизация и с проблема за управленска еволюция на организмите и екосистемите.

2.Екологосъобразно фирмено управление

Ако ръководителят има правилно отношение към природната среда,той налага съответната фирмена политика в управляваната от него компания.Провеждането на тази фирмена политика означава използването на възможностите за пласмент на безвредни за природата продукти при изгодни икономически условия.Екологизацията на фирмената дейност не означава отказ от печалба заради идеалистични възгледи. Действително ръководството ще трябва да приеме по-ниски положителни резултати в краткосрочен аспект,но съобразяването със съвременните тенденции означава бъдеща дългосрочна рентабилност.
Допълнителни предимства за бизнеса от внедряването на новите природощадяши технологии са следните:

1. На компанията се предоставят за ползване нови,предимно интернационални,информационни канали
2. Фирмата придобива възможност да влияе върху индустриалните камари и съюзите на работодателите
3. Персоналът в компанията представлява една своеобразна "статистическа извадка" на населението,чиито творчески възгледи и идеи могат да се използват в областта на екологизацията
4. Други

3.Популярни аргументи,подкрепящи въвеждането на екологосъобразни мерки са:

1.Успешно посрещане на бъдещи проблеми - приоритетни проблеми на икономическото развитие в близко бъдеще са безработицата и опазването на природната среда
2. Грижа за природата "пред собствената врата" - опазването на природата трябва да се възприема не само като макроикономически,а и като индивидуален проблем
3.Спазване на идеите на пазарната икономика - много често законодателят не може да забрани или ограничи пласмента на вреди за природните продукти,както и да изисква промяна на отрасловите технологии
4.Екологизация на националното стопанство - централно управлявана икономика и подобните стопански системи не могат да се справят с проблемите на природната среда така както социалната икономика
5.Снижаване на разходите и конкурентни предимства - предприеманите мерки - спестяване на природни ресурси,вода и енергия - служат както за опазване на природната среда,така и за бъдещото снижаване на разходите.

С малко пари и много желание може да се постигне по-ефективна (икономически и екологично) дейност отколкото с много пари и външна принуда.Успоредно с тези убедителни аргументи съществуват и мнения, отричащи необходимостта от въвеждане на допълнителни разходи за екологизация на фирмената дейност.
Някои от тях са:
- робуване на преходна модна тенденция
- безпомощност на отделна фирма
- преизпълнение на нормативните актове
- затрудняване на фирмената дейност чрез излишни разходи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концепции за екологизация на производството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.