Хидросфера, кръговрат на веществата, вятър, сняг


Категория на документа: Екология


Кръговрат на азот- азотфиксация, нитрификация, амонификация денитрификация
Тема
Кръговрат на въглерода
Въглеродът е най- ключовият елемент в молекулната структура на всички живи организми. Той е елемента който изгражда всички органични съединения,а те са характеристиката на живота. Най- големият резерв на въглерод има атмосферата. В световния океан също има но той е под формата на въгл диоксид. Източника, който използват зелените растения за синтеза на орг в-ва е атмосферата и по- малко океана. Този кръговрат се осъществява от процесите на фотосинт и от процесите на биологично окисление, синтезират се захари и в процесите на биосинтезата съединенията които съдържат въглерод се преобразуват в по- прости съед и всички тези съединения изгражат тъканите на растенията, но те служат и като източник за изгражане на органичното в-во на животните. Въглеродсъдържащите орг съединения ... от редуцентите в резу;тат на което.... В биосферата съществ големи количества въгл от неорганиочен произход. Тпова е атмосферния въглероден диоксид, въглена к-на, карбонати, които участват в различна степен в кръговрата. Растенията ежегодно усвояват около 105. 10 на 15 гр въгл, от които 32.10 на 15 гр се връщат във фонда на въгл диоксид в атмосферата в следствие на дишането на растенията.останалите 73.10 на 15 грама преминават по хранителните вериги и осигуряват съществуването на... при анаеробното разграждане на органичните съед се получава метан, който в резултат на фтохимични р-ции в атмосферата се превръа във въглероден диоксид.
Тема
Кръговрат на фосфора
Най- простият незатворен цикъл, слабо застъпен в количествено отнош, но е мн важен за живота. Влиза в състава на нукл к-ни, фосфолипидите, НАДФ и АТФ и в други нуклеотидфосфати и участва в пренасянето на енергия в дихателните вериги. Цикълът е прост защото няма фосфор в атмосферата и кръговрата се движи само от почвата и водата. Цикъла е бързооборотен , той може да се забави в природата защото по- голямата част от него е в неразтворима форма. Резервоара са дълбоките подземни пластове и други отложения, които са обр в минали геологични времена. В прир се различават две форми на фосфора- неорганична и органична. Всяка се среща в разтворено и неразтворено състояние, превръщането на неразтворимия неорганичен фосфор да могат растенията да го усвояват като неорганичен фосфор става с участието на микроорганизми и се осъщ чрез 7 р-ции като две са абиогенни без участие на микроорганизми, а останалите 5 с участието на специфични микроорганизми. Растенията усвояват фосфора като неорганичен фосфат. Животните получават фосфор по пъя на ханенето, а го отделят чрез урина. Усвояването на фосфор от фотосинтезиращите растения най- вече зависи от пХ и кислородното съдържания. При високо съдържание на О фосф лесно обр неразтворими и недостъпни за растенията съединения.
Тема
Кръговрат на сярата
Съдържанието на сяра в живите орг е мн малко но я е незаменима и влиза в състава на незаменимите к-ни метиоин, цистеин и др. сярата в прродата произхожда от разлагането на земни скали, които съдържат пирит и халкопирит. Една част от ярата посъпва за сметка на разлагането на органични в-ва и минерална сяра, коятос е окислява сулфати. Световният океан е голям, бавно подвижен, той е резрвоар на серни съединения. Основна роля в обменния фонд на сярата играят микроорганизмие. Те имат разпределение на ф-циите, едни окисляват сярата а други я редуцират. Само сулфатът е достъпната форма на сярата.в растенията сярата се включва, циклълът се затвая по пътя на хранит вериги, екосист не с енуждаят от толкова сяра колкото от азо и фосфор. Този елемент не е лимитиращ, но е основен в общия процес на произвеждане и разлагане на биомаса. Цикъ;лт на сярата регулиора цикъла на фосфора, когато в утайките се образува железен сулфид фосфорът преминава от неразтв в разтв ф-ма и така ства достъпен.
Биогеохимичният кръговрат на в-вата се извършва с помощта на сл енергия и преобразувана от живите органзми. Затова органичният святс е разглежда като взаимовръзка м/у сл енергия и екологичните системи способни да я усвояат и преобразуват.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хидросфера, кръговрат на веществата, вятър, сняг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.