Фосилни горива. Горене. Продукти на горенето.


Категория на документа: Екология
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - ГР. БЛАГОЕВГРАД

Природо-математически факултет

КАТЕДРА "ГЕОГРАФИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА"


Курсова работа

На тема :

Фосилни горива. Изгаряне и продукти на горене

Изготвил: Проверил:
Специалност: ЕООС, магистър (
Фак. №

Благоевград 2014г.

Съдържание

1. Фосилни горива.....................................................3

2. Изгаряне.................................................................6

3. Продукти на горене...............................................8

Използвана литература.......................................10

1. Фосилни горива

Изкопаемо гориво е вид гориво, образувано при трансформацията на фосилизирани останки на мъртви растения и животнипод въздействието на повишена температура и налягане под земната повърхност. Възрастта на тези организми обикновено е милиони години, като в някои случаи надхвърля 650 милиона години.
Характерно за изкопаемите горива е високото съдържание на въглерод и въглеводороди. Включват разнородни материали от газове с ниско съотношение на въглерод към водород като метана, през течния нефт до твърди материали, съставени от почти чист въглерод, като антрацита. Метанът може да се намери самостоятелно във въглеводородните полета, свързани с петрола, или под формата на метанов хидрат. Горивата са се формирали от вкаменените останки на мъртви растения в резултат на действието на топлината и налягането в земната кора в продължение на милиони години. Биогенната теория за произхода на изкопаемите горива е въведена за първи път Георг Агрикола през 1556 г. и по-късно през 18-ти век подкрепена от Михаил Ломоносов.
По оценки на американската Служба за енергийна информация, през 2007 година изкопаемите горива са източник на 86,4% от потребяваната енергия в света (нефт - 36,0%, каменни въглища - 27,4% и природен газ - 23,0%).[6] През 2006г. енергията добита от други източници, различни от изкопаемите горива е както следва: хидроенергия - 6,3%, ядрена - 8,5% и друг вид (геотермална, слънчева, енергия на приливите и отливите, вятърна, дървесна, енергия, добита от изгарянето на битовите отпадъци) около 0,9%.Растежът на световното потребление на енергия възлиза на около 2,3% годишно.
Изкопаемите горива са източник на невъзобновяема енергия поради факта, че са образувани в течение на милиони години. Темпът на изразходване на натрупаните резерви днес е значително по-голям от скоростта им на образуване. Производството и употребата на изкопаеми горива пораждат екологични проблеми. Днес светът е насочил действията си към създаване на енергия от възобновяеми източници за да отговори на увеличените енергийни нужди.
Изгарянето на изкопаеми горива произвежда около 21,3 милиарда тона (21,3 гигатона въглероден диоксид (CO2) годишно, но е изчислено, че природните процеси могат да абсорбират около половината от тази сума. Така се получава нетно увеличение с 10,65 милиарда тона въглероден диоксид в атмосферата годишно. Въглеродният диоксид е един от парникови газове, който повишава пропускането на радиационните лъчи и допринася за глобалното затопляне. Това води до повишаване на температурите на Земята и е причина за отрицателните ефекти от промяната на климата.

Каменни въглища,
едно от изкопаемите горива

Произход

Нефтът и природният газ са се формирали от анаеробното разлагане на останки от организми, включително фитопланктон и зоопланктон, които са населявали дъното на водните басейни в големи количества при безкислородни условия, преди милиони години. През следващи геоложки времена, тази органична материя се смесва с кал и бива погребана под тежките пластове на утайката. В резултат на повишаването на топлината и налягането, причинени от органичната материя възникват химични промени. Първоначално се получава восъкоподобен материал, известен като кероген, който се намира в нефтените шисти, а по-късно под действието на топлината се превръща в течни и газообразни въглеводороди. Процесът на превръщането им е известен като катагенеза.
Съществува широка гама от органични или въглеводородни съединения в дадена горивна смес. Специфична смес от въглеводороди, дава на горивото характерни му свойства, като например температура на кипене, температура на топене, плътност, вискозитет и т.н. Някои горива като природния газ, например съдържат газови компоненти с много ниска температура на кипене. Други горива като бензин или дизел, съдържат компоненти с много по-висока точка на кипене.
Сухоземните растения от друга страна, са склонни да образуват каменни въглища и метан. Много от въглищните полета днес датират от периода на периода Карбон. Сухоземните растения образуват кероген тип III, който е източник пък на природен газ.
Значение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фосилни горива. Горене. Продукти на горенето. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.