Европейска енергийна стратегия


Категория на документа: Екология


 Какви стъпки Европа да подготви?

Европейска енергийна стратегия
Тъй като Европа има няколко енергийни запаси, в ​​момента трябва да внася повече от половината от енергията си. Тъй като трябва да се плати се определя от световните пазари, Европа няма друг избор освен да плати. Единственият начин за намаляване на енергийната ни сметка е да се ограничи количеството на енергията, която консумираме. Това може да изглежда очевидно. Можем ли да консумираме по-малко, обаче, като същевременно поддържаме жизнения си стандарт и нашите съвременни удобства?

Пестене на енергия
Въпреки че не е лесна задача, отговорът е да: чрез използване на енергия в по-добри и по-ефективни начини. A печелившо за всички решение: емисиите на CO2 могат да бъдат предотвратени, ние ставаме по-малко зависими от вноса на енергия и може да се окаже възможно да се създадат местни работни места и износ на нашия опит. Енергийната ефективност е следователно една от основните цели на Европейския съюз за 2020 г.. Европейските лидери решиха, че Прогнозната консумация на енергия през 2020 г. трябва да бъдат намалена с една пета. Такова значително намаляване би било равносилно на изключване от над 400 електроцентрали. Ако иска да постигне своята цел, Европейският съюз трябва да насърчи страните членки да спрат енергията, която се губи от електрически уреди, промишлеността, транспорта и сгради. Сградите са ключова област, тъй като ние консумираме 40% от нашата енергия в тях, 80% под формата на топлина. На страните от ЕС се налага да изготвят планове за постигане на европейските цели за енергийна ефективност. В условия на икономическа рецесия, Европейският съюз трябва да има въображение, ако е за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност. Дори ако тази инвестиция е печеливша и е най-бързо възстановена, парите трябва да се предоставят на разположение на първо място. Европейският съюз, чрез неговия бюджет и финансовите институции, може да помогне на своите страни-членки да финансират своите планове за енергийна ефективност.

Истински европейски пазар на енергия
По принцип електроенергия и газ могат да се движат свободно макар и мрежите, които кръстосват Европа. В единен европейски енергиен пазар, всички производители и доставчици се конкурират една с друга. На теория, поради това е възможно да се купуват и продават електроенергия и газ, където искате, като целта е да се получи високо качество на енергия на най-конкурентна цена. Въпреки това, този пазар от 500 милиона потребители все още предстои да се превърне в реалност, тъй като развитието на трансгранични енергийни предприятия все още се възпрепятства от пакет от национални правила. Цените на природния газ и електроенергията за предприятията, определени от правителствата, са само един пример. Някои играчи дори имат нелоялно привилегирован достъп до енергийните мрежи. Затова инвеститорите отлагат, защото перспективата не е много обещаваща. Страничният ефект от това може да забави подновяването на електроцентрали, които са станали твърде стари. Конкуренцията следователно трябва да бъде управлявана по-добре и общи правила за справедливо използване на въведените мрежи. Европейският съюз има първостепенна роля в това отношение, както, ако тя определя правилата, той също има широки правомощия да осъществява надзор над пазарите за предотвратяване на някои играчи от несправедливо използване на всякакъв вид монопол.

Модерните енергийни мрежи
Енергийните мрежи също трябва да бъдат модернизирани и разработени да се справят с нарастващото търсене на енергия и разнообразяване на съществуващите ресурси и да направи пазара по-действен. През следващите 10 години огромни инвестиции от около 1 000 млрд. евро ще трябва да се направят в енергийните мрежи. ЕС може да подаде ръка на държавите-членки тук, тъй като тя е във всички техни интереси да развива високо напрежение и газопроводи, свързващи ги един на друг, и да се съхранява енергия. Не само развитието на търговията, тя също така насърчава солидарността търсенето да надхвърли предлагането в рамките на границите на Европа. Електрическите мрежи с високо напрежение, изградени първоначално за свързване на големи централи с електрическа енергия свои съседни области, потребителите, трябва също да бъдат свързани до допълнително-отдалечени централи периодично за производството на електроенергия от възобновяеми източници. На последно място, разпределителните мрежи трябва да направят възможно използването на електроенергия по по-гъвкав начин, така че пиковете в търсенето може да се управляват по-добре и трябва да позволи на отделно микро-поколение (слънчеви панели, например). Все още отнема твърде много време, обаче, за да се получат разрешителни, необходими за мрежови проекти. Европейският съюз следва да насърчава развитието на енергийните мрежи чрез определяне на приоритети на европейско равнище, ускоряване на строителството на нито едни "липсващи връзки" и модернизиране на мрежи, особено в Източна Европа. Ролята на Европейския съюз не трябва да бъде само една от цялостната координация, както трябва, в някои случаи, да помага с някои проекти, които са от съществено значение, но ангажират твърде много икономически рискове.
Потребители са в центъра на опасенията
Всичко, което е с една крайна цел: да се възползват всички потребители, независимо дали са физически лица или малки или големи предприятия. Потребителите имат права и трябва да бъдат по-добре информирани за тях, ако искат да се възползват максимално от възможностите, предлагани от вътрешния енергиен пазар. Така например, те трябва да могат лесно да преминат доставчика, те трябва да получат ясни сметки и оферти, които могат да се сравняват, те следва да могат да разберат къде им е дошло от електроенергия и те трябва да бъдат в състояние да разберат за тяхното потребление всеки момент. Информационните технологии и телекомуникациите са определени да заемат все по-важно място в енергийния сектор като начин за включване на потребителите по-активно на енергийния пазар. Само общоевропейски регламент ще постави всички потребители при условия на равнопоставеност и да им даде възможност да се възползват от икономиите от мащаба, постигнати от сектора. Европа трябва да включи необходимите разпоредби, особено по отношение на защитата на данните от метър. Потребителите трябва също да могат да купуват енергоспестяващи уреди и да бъдат информирани за действителното им потребление, така че те разполагат с цялата информация на пръстите си преди да направят покупка. Бизнесът също трябва да бъде в състояние да си купи енергия от мястото, в което е най-евтин. Само реална конкуренция може да проправи пътя за справедливи цени, които не са изкуствено високи или твърде ниски, за да се насърчат инвестициите в производството на енергия.

Безопасност: въпрос за европейците
Европейците трябва да знаят, че европейската енергийна политика е осигуряване на безопасно производство на енергия и транспорт. Правителствата на ЕС са наясно с предимствата на общоевропейската координация или дори хармонизиране на стандартите за безопасност при критични електроцентрали. Аварията във Фукушима в Япония показа важността на ядрената безопасност. Европейският съюз трябва да приеме най-високите възможни стандарти за безопасност на европейските ядрени централи, както и управление на ядрени отпадъци. Разположени на европейско равнище, европейските стандарти за защита на населението и работниците от ядрения сектор срещу радиоактивни лъчения сега се прилагат в цяла Европа. На последно място, Европа трябва да бъде в състояние да продължи да гарантира, че търговията с уран в рамките на своите граници нито трафикът на горива, нито разпространението на ядрени оръжия. Всички тези правила може да предоставят образец за света като цяло. В случай на други електроцентрали, като офшорни газови и маслени култури, стъпки трябва да се предприемат, за да се предотврати повторението на европейските брегове от бедствено изтичане на петрол в Мексиканския залив през 2010 година.

Лидерите в нисковъглеродни технологии
Там ще трябва да бъде технологичната революция в Европа, ако нейната енергия е да се генерира без емисии CO2. През март 2008 г. Европейският съюз одобри стратегически план за нисковъглеродни енергийни технологии. Целта е да се обединят индустриалци в съответните сектори да работят заедно, като същевременно се възползват от подкрепата на Европейския съюз. Някои индустриални инициативи са насочени към производството на енергия и източници като биогорива, вятърна, слънчева и ядрена енергия, както и горивните клетки и използването на водород. Други са насочени към по-добро управление на енергията в "Интелигентни градове", подземно улавяне и съхранение на CO2 и електрически мрежи на бъдещето. Целта е да се предоставят тези нови технологии достъпни и печеливши, така че настоящите технологии в крайна сметка могат да бъдат заменени, а емисиите на CO2 намаляват в европейския енергиен сектор. Огромните участващи финанси означават, че тази цел може да бъде постигната единствено чрез общоевропейски координирани усилия: смята се, че 50 милиарда ще са насочени към европейския план до 2020 година.

Енергийна дипломация
Европа, най-големият регионален пазар, трябва да отстоява интересите на международната арена, за да се гарантира, че неговите доставки на енергия, са в безопасност. Когато си толкова голям, но толкова зависим от външния свят, не може просто да оставиш въпросите да вземат своя курс - особено в момент, когато световната надпревара за енергийни ресурси се ускорява. Проблемът е, че на Европейския съюз винаги е било трудно да говори с един глас, когато трябва да се представя единен фронт и обединяване на всички теглото му да носят водещи енергийна страни производителки и потребителки. Европа трябва първо да се увери, че съседите обслужват енергийните си интереси, а не само за целите на безопасен транспорт на енергия от своите доставчици на газ и петрол, но и като начин за разширяване на нейния енергиен пазар. Енергията също трябва да бъде част от европейските външни политики: помощ за развитие, търговски и двустранни споразумения за сътрудничество. Това също е начин за подкрепа на износа на най-съвременни европейски технологии.
Демократично вземане на решения
Европейската енергийна политика е важна за всички европейци. Европейското законодателство има голямо въздействие върху националното законодателство, по-специално в областта на енергетиката. Европейският парламент (избиран на всеки пет години от европейците) и Съвета на министрите на Европейския съюз (представляващ правителствата на страните-членки) съвместно приемат европейското енергийно законодателство, с изключение на законодателството в областта на ядрената енергетика и енергийни данъци, които Съветът на министрите приема за своя сметка. Националните правителства са включени на ранен етап при изготвянето на европейското право, чрез комисии на национални експерти. Професионалните организации и гражданското общество участват в този прозрачен процес, тъй като според тях се иска време на различните етапи консултация - това е, ако вече не са си представили своята гледна точка ясно!
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Европейска енергийна стратегия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.