Етапи в развитието на екологичният мониторинг


Категория на документа: Екология


Етапи в развитието на екологичният мониторинг. Критерии за оцанка на ЕМ

Екологичният мониторинг(ЕМ) в България официално функционира от 1975г. През която година с указ на ДС се регламентира дейността на това направление. Условното изграждане на мониторинговата дейност в страната може да бъде подразделено на следните етапи:
1. Характеризира се с формирането на мониторинга на въздуха и водите. По-късно обхватът се разширява с включването на мониторинг на почвите, отпадъците, шума, вибрациите и нейонизиращите лъчения за които се използват основните физико-химични методи.
2. Етап е свързан с качествени изменения в мониторинговата дейност. Той започва от 1994г., когато МОСВ приема стратегическа линия за изграждане на НАСЕМ(нац, система за еколог. мониторинг). Тази стратегия е подчинена на изискванията за създаване на проекти за автоматизирана обработка на данните. В процеса на разработване не НАСЕМ се определят целите, структурата, обхвата и показателите на отделните подсистеми. Извършва се актуаизация на съществуващата мониторингова мрежа и се уточняват необходимите компоненти на системата за нейното пълноценно функциониране, а именно техническа база, материално, кадрово и програмно осигуряване. Определя се статуса на подсистемите и на НАСЕМ , както и взаимодействието между структорите при нейното управление. Този етап завършва с изграждане на съвременната компплексна конфигурация с централна база днни и потребителски файлове.
3. Етап- начало на хармонизация на елементите на НАСЕМ в пространството и времето и насочване на мониторинговата дейност към потребностите на всички нива от управленската система, на базата на принципите за устойчиво и екологосъобразно развитие на света, регионите и отделните страни, формулиран на Световния екологичен форум в Рио де Женейро от 1992г (Среща на земята).

Критерии за оцанка на ЕМ:

1. Възможност на мониторинговата дейност за осигуряване вземането на решения свързани със задълженията на България по действажите международни конвекции и споразумения.
2. Възможност на мониторинговата дейност да осигури необходимата информация за реализация на стратегията за развитие на ОС, екологичната сигурност, екологосъобразно преструктуриране на икономиката на България, законодателната дейност и системата на административните икономически регулатори.
3. Адаптивност на мониторинговата система с тази на ЕС.

ЕМ в България се провежда в мрежа от пунктове за наблюдение и контрол, функциониращи в съответствие с националните и европейски стандарти. През 1997-1998г са обследвани мрежите за мониторинг на качеството на въздуха, водите и почвите с цел тяхното оптимициране и избягване на дублирането им от различни институции. Актуализираните мониторингови мрежи са въведени за изпълнение със Заповед на министъра на Околната среда и водите и от 1998г са в основата на НАСЕМ.
Изпълнителната агенция на околната среда в качеството си на национален референтен център за България в Европейската агенция по ОС, отговаря за поетапното прилагане на основните критерии и препоръки за изграждане и функциониране на мониторинговата мрежа на Европейската агенция по ОС. През 1998г България е включена в мрежата за наблюдение и информация на околната среда. Всяка година в ЕАОС се изпраща обработена информация по отношение на дейностите на НАСЕМ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етапи в развитието на екологичният мониторинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.