Електрификация в селски райони


Категория на документа: Екология


Лекция А08

Социални и социално-технически пречки и възможности при проекти за електрификация в селски райони. Основни работни принципи и възможни решения от социално-научна гледна точка.

В Модул G (Основни Теми) са описани в подробности социално-икономическите концепции, пречките и възможностите в рамките на проектите за електрификация на провинциални райони от социално-научна гледна точка (виж SOLTRAIN, лекция G10). Тази лекция фокусира не върху текущи проблеми, а по-скоро върху възможните подходи при решаването и стратегиите за подобряване на цялостната устойчивост на проектите за електрификация на провинциални райони.

Целта на тази лекция е да представи:

* основни работни принципи и перспективи (раздел 2) от социално-научна гледна точка;
* критериите за успех и подходите за решаването на проблемите при проекти за електрификация на провинциални райони (раздел 3);
* критерии за качество на оценка на предложенията за проекти (раздел 4).

В раздел 1 ще представим накратко общите проблеми като увод към темата.
След това, в раздел 2 се представят основните, общоприети принципи и възгледи в социалните науки, заедно с обяснения за това, как те се прилагат в практиката. Целта на въведението е да насърчи запозналите се с тази разработка да представят свои идеи относно това, как тези принципи да бъдат прилагани и интегрирани в техни проекти и как тези подходи биха повлияли на сътрудничеството на ангажираните в проекта страни.
Раздел 3 се занимава с основните критерии за успех и подходи за решаване на проблемите при проекти за електрификация на селски райони. Моделът на проектния цикъл, както и необходимата експертиза за завършването на проекти за електрификация на провинциални райони се описват в по-големи подробности. В допълнение, в общи линии се описва съдържанието на образователни курсове за крайни потребители, като се обсъждат преимуществата и недостатъците на различните модели за финансиране. Разделът завършва с представянето на конкретни стъпки за успешното иницииране, провеждане и завършване на проекти за електрификация на провинциални райони.

Раздел 4 представя общите критерии за качество на оценка на предложения за проекти, по-конкретно тяхната състоятелност, и осъществимост.
В раздел 5 са дадени някои въпроси, които да разгледат целите на обучение и степента на обема, който тази глава изгражда. Тези въпроси биха могли да бъдат прочетени преди тази глава да бъде проучена и осмислена и прегледани отново след това. Те целят да улеснят читателите в прилагането на наученото, както и да им даде полезни съвети за подобряването на техните собствени проекти.
В раздел 6 се дава справка за конкретната литература, използвана при написването на тази глава. Тази справка може да бъде използвана за задълбочаване на познанията по темите дискутирани тук.

1. Въведение

В продължение на повече от 20 години се използват слънчеви системи за захранване в областта на електрификацията на провинциалните райони. Те имат основен принос за решаване на проблемите за снабдяване с енергия на тези райони. Опитът при работа с тези системи ясно показва, че проблемите, които се появяват не са само технически. В допълнение към техническите проблеми, културни, социални, икономически и организационни трудности се отразяват сериозно на надеждността на тези проекти. Успешното завършване на проектите за електрификация изисква не само цялостното спазване на технологията, но и на решенията и стратегиите във връзка с упоменатите по-горе проблеми. Ето защо, силно препоръчително е за членовете на екипа натоварен със задачата да планира, проведе и оцени проекти за електрификация на селски райони, да са с интердисциплинарни познания, за да могат да реагират на широкия обхват от проблеми по-добре, както и да намират, съответно, правилните решения.
За тази цел, принципите, работните стратегии и подходите за решаване на проблеми според социалните науки са представени и обсъдени в следващите раздели.

2. Основни принципи и възгледи според социалните науки

В този раздел се описват основните принципи, гледни точки и процедури според социалните науки. Тези принципи формират основите на социалната научна работа извършена за електрификацията на селски райони.

2.1 Акцент върху хората

Акцентът в проектите за електрификация на селски райони трябва винаги да се поставя върху засегнатите хора. Поставянето на хората на преден план става по-лесно, когато участващите в проекта се идентифицират със засегнатата целева група. Това дава възможност на засегнатите да участват и да упражняват своите права [4]. По този начин, една от целите на проекта трябва да е да накара засегнатите от него хора (потребителите) да участват във вземането на решения, за да могат те да бъдат включени в планирането и създаването на проекта на най-ранен етап. Поставянето на хората в центъра на събитията означава те не само да дадат принос при вземането на важни решения, но също отчитане и уважение на техните интереси. При проекти за електрификация на селски райони, хора с твърде различна ценностна система влизат във взаимодействие. Това се отразява на общите цели. Общите цели могат да бъдат определени и осъществени само тогава, когато всички интереси се поставят на масата и биват споделени от всички.

2.2 Познания

С цел да могат да се облагодетелстват от новите технологии като слънчевите системи за захранване, хората трябва да се обучават. Само тогава, когато хората изявят воля за промяна и почувстват у себе си необходимостта от нов поведенчески модел, биха могли и да действат. За проекти за електрификация на селски райони, това означава, че възможностите за обучение на практика трябва да се осигурят от самото начало. Само тогава, получените познания могат да бъдат приложени на практика като втора стъпка. Колкото по-рано се даде възможност на засегнатите да се учат, осигурявайки им необходимите за целта източници, толкова по-големи са шансовете проблемите да бъдат отстранени, а проектите за електрификация на селски райони да са успешни.

2.3 Участие

Потребителите трябва да вземат активно участие в подготовката, създаването и провеждането на проекта за електрификация. Засегнатите хора трябва да могат да влияят активно на вземането на решения във всяка фаза на проекта. (виж също раздел 2.1).
Участието става още по-ценно и повишава надеждността на проекта тогава, когато фактическите потребители (или техните представители) са интензивно и пряко ангажирани с проекта. Всеки от ангажираните участници може да вземе инициативата в тази посока. Също така е важно да се отчита, че участие не означава всички ангажирани да се занимават с всички дейности в едно и също време. Това би могло да доведе до застой и липса на мотивация. За

да се предотврати това, участието трябва да се планира с оглед на специфичното ниво на задачите, компетентността и ролите на участниците.

Пример 1:

Участие в Балде де Лейес, Аржентина

Селото Балде де Лейес е в пустинята Нуево Куйо, на около 160 км от столицата на Аржентина, Сан Хуан. До 1994 год., 65-те жители са живели почти без електричество. В сътрудничество с Фраунхофер ИСЕ, Универсидад Насионал де Сан Хуан изгражда през септември 1994 год. силово захранване за 12 домакинства, параклиса и селското училище, използвайки системи за слънчево захранване на домовете.
Участието на селяните е неделима част от самото начало: направено е проучване за да се определят нуждите на селяните и техните желания за подобряване стандарта на живот. Освен снабдяването с вода, най-важният приоритет е електрическото осветление на домовете и захранване на радио и телевизионните приемници. Селото вече има телевизори, захранвани със зарядни акумулатори. Консумацията на енергия се определя на около 150 Wh за семейство на ден, на база показанията за начина на живот на селяните и изчисляване на консумацията на енергия на различни типични електрически уреди на аржентинския пазар.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електрификация в селски райони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.