Екологията като наука


Категория на документа: Екология


Екологията като наука
1.Възникване на екологията
Терминът екология е въведен от немския учен Ернст Хекел (1886г), който има гръцки произход и означава "ойкос-дом място за обитаване". Този термин авторът е използвал с цел да обозначи връзките между живите организми и средата, която те обитават.
В началото на миналия век екологията започва да се развива като клона на биологията, а след 60г на мин.век като самостоятелна наука.
Традиционна екология - изучава закономерностите в съотношеието на видовете и заобикалящата ги среда. Тя обогатява своя предмет на знания от другите естествени науки.
Инженерна екология - Тя изучава мапините и възможните решения.
Индустриална екология - Тя обединява знанич от екологията, икономиката и технологиите.
Социална екология - Изучава демографските процеси, проблемите на урбанизацията и др.
Правна екология - Система от знания включващи екологични закономерности.
Екологията и икономиката в своята интеграция създават няколко научни направления - Зелена икономика; Екоикономика.
Зелената икономика има за цел да се постигне отделяна не темпа на икономически растеж от използваните човешки ресурси.
Екоикономиката се стреми да акцентира върху благосъстоянието. Взема се под внимание стойността на природните дадености.
2. Екологични възгледи - Екологията формира с-ма от ековъзгледи: парадигми, екологизъм.
Екологизмът възниква през 60 години на мин.век, които са съпроводени с възникването на редица еко движения в различните страни. Те търсят своя научна основа върху която да защитават своята кауза.
За екопесимизмът - обединение на научни и ненаучни теории, чиито представители имат песимистични отношение към изхода на екологичните проблеми. В този тип възгледи се обединяват две противоположни течения:
А) Екологичен алармизъм - те преекспонират научните факти с цел да привлекат вниманието на медиите с цел да окажат натиск върху политиците. Алармизмът съществува и днес, той е идейна основа на редица екоорганизации.
Б) Екологичен скептицизъм - Склонни са да умаловажават научни данни, най-често те работят в условията на едрия бизнес. За целта използват алтернативни методи, с които се опитват да отрекат общоприети научни доклади. Най-много представители се срещат сред учените, които се противопоставят на мерките с борба на промяната в климата.
Екологичен оптимизъм - Има идейна основа в концепцията за устойчивото развитие.
Научната основа за екопесимизмът се смята публикацията на научни доклад "Границите на растежа" (1972г.) През 1987г. Е публикуван втори по значение доклад на ООН "Нашето общо бъдеще", който се смята за научна основа на парадигмата устойчив екологизъм. В този доклад за първи път се използва понятието устойчиво развитие - процес на удовлетворяване на потребностите на сегашното поколение, без да се отнемат възможностите и на следващите поколения. Този доклад става причина за свикване на Световна конференция 1992г. - Конференция от Рио посветена на околната среда и развитието. На нея са приети 4 основни доклада:
- Декларация с 27 принципа за връзката между околната среда и развитието
- Дневен ред за 21 век
- Ковенция за климата
- Конвенция за опазване на биологичното разнообразие.
През 2002г. Е свикана 3та международна конвенция на ООН за устойчиво развитие. На нея са приети целите за развитие за периода 2000-2015г. в социалната, екологичната и икон. област
В социалната област целите за развитие включват:
- да се внесе обрат в крайната бедност
- да се даде равен достъп на момчетата и момичетата до начално образование
- да се даде равен достъп до структурите на управление на жените
- да се намали с 213 броя на смъртните случаи сред децата до 5г. възраст
- да се намали с 314 броя на смъртните случаи сред жените по време на майчинство
- да се внесе обрат в разпространението на ифекциозни болести - малария, спин и др.
В екологична област:
- да се постигне интегриране на екологичните изисквания в отрасловите икономики
- да се постигне обрат в унищожаването на такива възобновяеми ресурси, като водни, рибни, горски
В икон.област:
- развитите страни да осигуряват поне 0.4 % от брутния си продукт като помощ за постигане на целите за развитието в бедните страни.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологията като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.