Екологично възпитание и образование


Категория на документа: Екология


Екологично образование и възпитание. Екологична култура.

Екологията е съвкупност между организми и среда. Целта на съвременната екология е да бъде научна основа за решаване на проблемите за хармонизиране на взаимоотношенията между природата и обществото. Екологичното образование включва система от знания и процеси, методи, средства за взаимодействие на обществото с околната среда. Реализира се в две насоки:
- чрез изучаване основите на екологията
- чрез специфично учебно съдържание
Терминът екологично образование включва обучение и възпитание върху основата на екологично учебно съдържание и екологизирано уч.съдържание .
- екологичното учебно съдържание включва: основите на екологията, като наука за взаимоотношенията в биосистемите
- екологизираното учебно съдържание - се отнася за използването на екологичен подход в други науки и съответно в други учебни дисциплини.
Екологичното образованиае се разглежда като организиран целенасочен процес на обучение, възпитание, самоподготовка.
Екологичното възпитание като дял от цялостния възпитателен процес има за цел изграждане на положително отношение към природата, мотиви у децата за поддържане равновесието у природата. Важно е децата да разберат, че запознаването на равновесието на природата е вследствие на усилията на всички.
Екологичната култура включва съвкупност от осмислени екологични знания, в които от една страна се разкриват взаимовръзките между всички форми на живот и среда, а от друга страна ролята на човека като биосоциално същество в природата.
Изграждането на екологично съзнание, нов начин на мислене, на нова ценностна система изисква усвоените екологични норми да се превърнат в норми на поведение към природата.
Поради сложния характер на екологичните взаимоотношения, в природата непрекъснато се осъществява интиграция на екологичните знания със спецеифични знания на др.учебни предмети, най-вече на равнище факти и понятие.
И тъй като знанията в науката са динамични, непрекъснато трябва да се обновяват в зависимост от постиженията на екологичните изследвания. Успехите в изграждането в екологичната култура зависи от качеството на организация и управление на екологичното образование в училище. Екологичната култура се създава чрез изучаване законите на екологията. Извенението е унищожаването на природната среда крие пагубни последици за хората. Екологичните знания са тези, които ще дадат правилно решение за опазване на природата включително и на битово ниво. Те позволяват на децата да разберат, че човекът и природата са единно цяло и господството на човека над природата са немислими и нереални.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологично възпитание и образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.