Екологичните проблеми на община Сливен


Категория на документа: Екология


Територията на Сливенска община се характеризира със значителна пъстрота от почвени типове и подтипове. Тя се обуславя от наличието на равнинни, хълмисти, полупланински и планински географски форми.По степен на разпространение почвите градират както следва:
Излужени канелени горски почви. Те са образувани върху пясъчници, варовити пясъчници, кристални шисти, мергели, варовити мергели, варовици и др. Алувиално - ливадни почви са разположени предимно по водните течения. Проучени са тези, които са покрай река Тунджа. Делувиални почви са установени в полупланинските и планински области.Сивите горски почви са разпространени в най - северните части на община Сливен. Кафявите горски почви са развити главно в планинската част на общината. Заемат пояси с височина 700 - 800м в Стара планина. Почти цялата им площ се намира под гори.

Сините камъни е името на природен парк в Република България. Паркът е обявен на 28 ноември 1980 г. с цел опазването на специфичните екосистеми, както и на красивата природа. Паркът е част от Сливенската планина, която е част от Старопланинската верига. Територията на природния парк има площ от близо 7095 хектара и се намира на източния склон на Стара планина. Южната граница на природния парк е очертана от град Сливен. От север, запад и изток паркът е ограден от обширни горски масиви. Релефътна природния парк е силно разчленен. Това се обуславя от сложния геоложки състав. Най-ниската точка на парка е разположена на височинa около 300 м надморска височина. Най-високата точка на парка е връх Българка 1181 м н.в. По високите територии от природния парк се намират в северните му части. Там преминава основното било на Сливенската планина и височината на тези местности е над 1000 метра. Северните склонове на планината, които са част от природния парк са изключително стръмни и труднодостъпни.Северните склонове са покрити с обширни букови гори. Сините камъни е името на скален масив, който е разположен на територията на природния парк. Скалният масив се е образувал под действието на ерозионните и денудационните процеси. Климатът е умерено-континентален, с влияние на планински климат, характерен за по-голяма надморска височина. Най-високата температура, която е измерена на територията на Природен парк Сините камъни е 41°С, а най-ниската - -20°С. Във високите части на парка са характерни сравнително ниски температури и високи стойности на валежите, докато в по-ниските части температурите са високи, а валежите - не много. Снежна покривка се задържа около 3-4 месеца, като най-ранната дата за появяване на постоянна снежна покривка в средните надморски височини на парка е началото на месец ноември. Характерни за природния парк ветрове са северозападни и северни ветрове. На територията на парка са установени голям брой безгръбначни животни - 1153 вида. Видовото разнообразие на пеперудите е огромно - 826 вида. От тях 420 вида са с ограничено разпространение и са приети за редки. Тук могат да се видят еленов рогач, алпийска розалия, златист гъсеничар и много други от безгръбначните животни. Огромен е броят на гръбначните животнински видове, които могат да се видят в природния парк - 244 вида.Голям е броят и на защитените такива животни. 32 вида са включени в Червената книга на България. Птиците са едно от най-значимите притежания на природния парк. Те представляват около 70% от всички животински видове, които се срещат на неговата територия. Установени са 176 вида птици. Срещат се също и видове, които не се срещат никъде другаде в България. 29 вида от тези, които се срещат в Природен парк "Сините камъни" са включени в Червената книга на България, а повече от 100 са защитени от Закона за защите на природата. От птиците, които са включени в Червената книга на България, 20 са със статут застрашен (бухал, сокол орко, кръстат орел, белоопашат мишелов, малък ястреб), 7 - рядък (забулена сова, скален орел), а две са включени в категория изчезнал - розов пеликан и брадат лешояд. Повече от половината птичи видове, които се срещат тук са от европейско природозащитно значение.

3.Източници на замърсяване
В град Сливен са извършвани мониторингови наблюдения за качеството на атмосферния въздух от Районната инспекция по опазване на околната среда и водите. Повечето от производствените предприятия използват в производствените си технологични цикли като гориво или суровина природен газ. Сливен е един от градовете в страната, с добре изградена и ефективно действаща газоснабдителна мрежа, която осигурява природен газ за значителна част от производствения сектор. Това не може да се каже обаче за битовото отопление и част от административния сектор.
рвания, извършени от специалистите от РИОСВ.
Очертават се зоните на замърсяване по произход и по вид на
вредните вещества. На оживените кръстовища "Дамарски мост", а макар и по-рядко и на кръстовището до градската градина се наблюдава завишено съдържание на азотни оксиди, въглероден оксид, ЛОС и прах, дължащо се на трафика на автомобили.
В района на "Топлофикация-Сливен" са отчетени по-високи
стойности на серен диоксид и прах. В жилищните райони замърсяването през студените периоди се дължи на горивните процеси в битовото отопление и в някои административни сгради. То се изразява в по-високите концентрации прах. През топлите сезони са по-големи количествата вредни вещества, отделяни от автомобилния поток.Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са:
* ТЕЦ - Сливен- Топлоелектроцентралата е основният източник на значителни емисии на различни замърсители. Големите емисии в близост до град Сливен имат потенциала да причинят превишение на нормите, когато има неблагоприятни метеорологични условия. Емисиите на замърсители от ТЕЦ Сливен се контролират редовно от РИОСВ - Стара Загора.
* Домакинства- Нискокачествените горива се използват широко за битово отопление в къщите и апартаментите. Употребяваните печки не са с контролирано горене и емисиите на неголяма височина в гъсто населените райони могат да причинят силно замърсяване на въздуха. През зимния период с тихо време (слаб вятър) и температурна инверсия, битовото отопление без съмнение причинява проблеми с качеството на въздуха.
* Трафик- Улиците и шосетата с голям трафик са разположени предимно в доста открити райони с добра вентилация. Трафикът като цяло не се счита за голям проблем за качеството на атмосферния въздух в Сливен. На някои тесни улици с относително натоварено движение пределните норми може да се надвишат заради слабата вентилация по време на спокойна метеорологична обстановка.

На територията на Сливенски регион има два пункта от Националната система за екологичен мониторинг на повърхностни води - наблюдават се качествата на река "Тунджа" в пунктове пред язовирната стена на язовир "Жребчево"и при с. Баня. Река Тунджа е една от най - важните реки в страната и нейното значение за Сливенски регион за развитие на земеделието , риболова и туризма е твърде значително. Поречието на Тунджа е в значителна степен замърсено от намиращите се в близост помощни стопанства и предприятия, от живеещите в селата, през които преминава реката и от туристи. "Дюлева река" е друг екологичен проблем за града. Тя се явява граница на източната част на града и вилната зона. "Дюлева река" представлява естествено речно корито с много меандри.
Теренът около коритото, както и самата река се използват от недобросъвестни граждани като сметище и от екологична, хигиенна, здравна и естетична гледна точка това е много неблагоприятна зона на града.
Сериозен проблем по отношение замърсяване на земната повърхност се явяват нерегламентираните сметища за строителни отпадъци около подходите на гр. Сливен. Като най-тежък в екологично отношение проблем се явява неизвършената техническа ликвидация и рекултивация на Рудник "Сливен" към МДП "Калековец" за уранодобив, намиращ се в обитаван вилен район с интензивно земеделие.
Главен замърсител на околната среда като цяло е човекът. Градски проблеми като замърсяването с битови и производствени отпадъци не са чужди и на всичките ни природни и национални паркове,в това число и на природен парк "Сините камъни". Замърсяването в защитените територии се дължи най-често на безотговорното изхвърляне на отпадъци от туристите, което често надвишава обемите изхвърляни дори от промишлени предприятия.

4.Екологична програма
Община Сливен разработва програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Въз основа на извършения мониторинг на качество на атмосферния въздух, са диференцирани мероприятията за подобряване на КАВ в определени по заданието времеви рамки (краткосрочни, средносрочни и дългосрочни). Кратосрочни мероприятия имат за цел:
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от промишлеността- Изготвяне на идейни проекти за газифициране на промишлени обекти. Монтаж или подмяна на физически или морално остарели локални пречиствателни съоръжения на вредни производства. Използване в производствените предприятия на най-добри технологии.
* Намаляване на вредните емисии, емитирани от битововото отопление-Стимулиране използването на газ пропан-бутан за отопление и при приготвянето на храна в домакинствата. Разработване на идейни проекти за газификазия на домакинства.
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от транспортния поток- Ремонт на пътни настилки;Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток централни пътни артерии;Разработване на проект и въвеждане на по-рационална транспортна схема с ограничения за движение на определен вид транспортни средства по определени улици; Обособяване на нови пешеходни зони;Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи терени в промишлените и градски зони; Разработване и въвеждане на система за периодично хигиенизиране на уличната мрежа;
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от неорганизирани, площни и други източници- Ликвидиране на незаконните микросметища;
Средносрочни мероприятия:
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от Промишлеността-Газификазия на част от обществения сектор Разрешаване на нови производства единствено при използване на енергии и горива, съобразени с екологичните изисквания и доказани ниски стойности на емисии;
* . Намаляване на вредните вещества, емитирани от битовото Отопление-Изготвяне и реализиране на проекти за централно газоснабдяване на домакинства;
* Намаляване на вредните емисии, емитирани от транспортния поток-Закупуване на съвременна апаратура за определяне на емисиите от двигателите на транспортните средства и осъществяване на контрол от органите на КАТ за състоянието на местните и транзитно преминаващите автомобили;
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от неорганизирани, площни и други източници-- Подобряване и подмяна на сметоизвозващите автомобили, контейнерите за сметосъбиране, въвеждане на схема за разделно събиране на отпадъци от домакинствата;
Дългосрочни мероприятия:
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от Промишлеността-Завършване реализацията на проекта за газификация на промишлените обекти;Разрешаване въвеждането в експлоатация само на безвредни за въздуха технологии в съществуващите производства;
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от битовото Отопление-- Изготвяне на проекти и реализацията им за завършване газифицирането на домакинствата на територията на град Сливен
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от транспортния поток-За намаляване навредните вещества, емитирани от транспортния поток, предлагаме препоръки в следните насоки: Градоустройствени и Икономически
* Намаляване на вредните вещества, емитирани от неорганизирани, площни и други източници-Абсолютна забрана на горенето на стърнищата; Забраняване горенето на органични земеделски отпадъци на открито;
Относно замърсяването на водите, почвите и природен парк "Сините камъни" решението стои в ръцете на хората, защото ние сме основен замърсител на тези обекти.
5.Изводи
Екологичните проблеми на всяка една община не само на община Сливен могат да бъдат разрешени от хората, защото ние сме тези които замърсяваме околната среда по един или друг начин.Дали чрез изхвърляне на отпадъци на нерегламентираните за това места или чрез промишлеността.Замърсяването на атмосферния въздух предизвиква преки изменения върху човешкото здраве.Следователно вредим ли на околната среда, вредим и на себе си.

ИЗТОЧНИЦИ:

1) http://www.sliven.bg/index.csp?f=ecoreport

2) http://www.sliven.bg/doc/Announ/Programa_OOS_2010-2013.pdf

3) http://www.sliven.bg/doc/Announ/Programa_UKAV.pdf

4) http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологичните проблеми на община Сливен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.