Екологичните проблеми на община Сливен


Категория на документа: Екология


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:Екологични проблеми на община Сливен

ИЗГОТВИЛ:Пламена Рандева
Фак. №4085
Спец.Финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Увод
2.Обект-Община Сливен
а)състояние на атмосферния въздух на територията на община Сливен
б)състояние на водите
в)състояние на почвите
г)природен парк "Сините камъни"
3.Източници на замърсяване
4.Екологична програма
5.Изводи

1.Увод
Община Сливен е една от многото общини на територията на Република България, които се борят с екологичните проблеми.Градът е известен със силния вятър, който е ежедневие за живеещите там.Избрала съм да Ви запозная с екологичните проблеми на община Сливен по две причини.Първо, защото това е моят роден град и второ, защото тези проблеми не са никак малко и имат важно значение за развитието на града.

2.Обект
Община Сливен е разположена в Югоизточна България. На
юг граничи с Ямболска област, на изток - с Бургаска област, на север -
с Община Котел, на запад - с Община Твърдица и на югозапад - с
Община Нова Загора. Община Сливен се отличава с разнообразен
релеф - очертават се два района в релефно отношение: на север -
полупланински и планински, а на юг - равнинен. Средната надморска
височина е 160 м. Община Сливен е една от най-големите в страната.Територията й е 1366 кв.км и обхваща 49 селища - градовете Сливен и Кермен и 47 села.
Градът попада в зоната на преходно-континенталния климат и географски е разположен в подбалканското Сливенско поле. Има изразена четири сезонност - зимата е мека, лятото относително топло, есента е по-продължителна от пролетта. Характерен е падащият вятър бора, който духа при по-ниски температури в Северна България.

Климатичните особености на региона се обуславят от
морфологичните особености на разглеждания район, разнообразния
релеф - полупланински и планински на север и равнинен - на юг. Средната надморска височина е 160 м.От метеорологичните фактори най - голямо влияние върху качеството на въздуха оказват термичните инверсии и мъгли, вятърът и валежите. Влиянието на вятъра най - силно се отразява на запрашеността. Валежите имат подчертано очистващо действие. Установено е значително прочистване на въздуха в дни с валеж, като това действие е най - силно изразено през зимата и по - слабо през летните месеци. Снеговалежите имат по - голяма пречиствателна способност от дъждовете. Районът се характеризира с добра за България годишна продължителност на слънчевото греене. Районът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Един от основните климатични фактори, влияещи върху процесите на самопречистване на атмосферата е режимът на валежите.Минимумът на валежите е през месеците март и септември, а максимумът е през м. юни.Процентът на зимните валежи е сравнително нисък, като намалява от декември до март.През цялата година преобладават северозападните и северните ветрове. През цялата година ветровете имат средни скорости > 2,0м/сек. т.е. определят едно постоянно ветровито време.
За общината замърсяването на въздуха е основно с прах от органичен и неорганичен произход и вредни вещества, отделяни с автомобилните газове. Праховото замърсяване е в зависимост от ветровото натоварване на района, валежите и температурата на въздуха, т. е. емитирането на прах се осъществява на практика при наличие на вятър и сухо време.
Замърсяването с емисии от линейни източници общо взето е
сезонно и по-съществено през топлия период поради по-големия брой
движещи се автомобили, по-малки скорости на вятъра и по-висок
процент тихо време.

Основният воден източник и водосъбирателен обект на територията на общината е река Тунджа и нейните притоци. Селишка река Новоселска река, Асеновска река и Дюлева река текат през Сливен.
През територията на общината минават и реките Сотирска, Каменица,
Беленска, Луда Камчия и Старорешка.Районът на Община Сливен принадлежи към басейна на река Тунджа, който е част от под-басейна Марица/Еврос/Мерик и представлява една от големите речни системи в източните Балкани. Дължината на река Тунджа
до границата с Турция е 350 км.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологичните проблеми на община Сливен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.