Екологични проблеми, застрашаващи биоразнообразието


Категория на документа: Екология


България е на първо място в Европа по разнообразие на животински и растителни видове.
Местообитанията и естествената среда, необходими за съществуването на много от тях са разположени в границите на трите национални парка "Пирин", "Рила", "Централен Балкан" и съществуващите в страната резервати.
За съжаление, в Червената книга на застрашената флора и фауна в България намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут - изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н.

Червената книга на България
Червената книга на България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. Излиза в томове - през 1984 г. първи том, посветен на растенията, а през 1985 г., втори том, посветен на животните.

Птици
В България са установени около 383 вида птици. Под защита са 327 от тях, а 100 са включени в Червената книга. Такива са черният щъркел, осоядът, скалният орел, ливадният дърдавец, горският бекас, гълъбът хралупар, белогърбият кълвач, черният кълвач, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, египетски лешояд, орел змияр, ловен сокол, белошипа ветрушка, червен ангъч и други. Девет вида птици са престанали да гнездят и са вписани в Червената книга като изчезнали. Шест от тях - розов пеликан, картал, сив жерав, средна бекасина и малка кукумявка вече не гнездят в страната в размножителния период. Тези три вида - брадат лешояд, момин жерав и стрепет вече не гнездят в България, нито мигрират през нея.

Бозайници
В Червената книга на България са вписани 19 бозайника, като златката, пъстрият пор, тюленът монах, кафявата мечка, видрата, дивата котка, някои видове прилепи и други. По принцип, черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991 г. Други изчезнали бозайници са европейската норка, афалата и муткурът. През последните десетилетия са изчезнали и шест местни породи домашни животни - риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.
Според екологичната организация Сдружение "Балкани", в началото на 21 век, в района на Берковица са се появили следи от рис, смятан за изчезнал от територията на България в продължение на един век. Предполага се, че те са от екземпляри, преминали през границата със Сърбия. Според сдружението е възможно повторното заселване на рисове да бъде застрашено от евентуалното изграждане на ски комплекс в подножието на връх Ком, който е изключен от първоначалния проект на Натура 2000 след натиск от местния бизнес.

Земноводни и влечуги
В Червената книга са описани 2 земноводни (алпийски тритон и сирийска чесновница) и 13 влечуги. Защитени са вдлъбнаточел смок, смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка и други.

Риби
В Червената книга са вписани 2 кръглоустни и 22 костни риби. Застрашени от изчезване са див шаран, кавказко попче, деветиглена бодливка, дунавска минога, михалца, волжка бяла риба, келерово попче, шип и други.

Как да помогнем?
По отношение на растения и животни, които са възобновими ресурси, е актуален екологичният закон, съгласно който при преексплоатация на възобновими ресурси те се превръщат в невъзобновими ресурси и постепенно намаляват техните популации до достигане на критичната зона, след което видът е обречен на изчезване. Примери за преексплоатация са много лечебни растения, свободно живеещи едри бозайници и др. Стопанисването на тези ресурси изисква контрол върху числеността във всяко местообитание, върху динамиката на популациите и на тази база формиране на стратегия за регулиране на числеността в рамките на оптималната за вида. Важно условие за съхранение на биологичното разнообразие е осъзнаването на необходимостта за запазване на всички растителни и животински видове, както в условията на тяхното съществуване, тъй като взаимните връзки между видовете и между организмите и жизнената им среда са в основата на политиката за запазване на богатството на българската флора и фауна.
* Посещавайте национален парк или резерват на дивата природа и ценете животните. Следвайте указанията, като наредби, не хвърляйте отпадъци и оставяйте цветята и растенията, където сте ги намерите.
* Направете място за дивата природа. Създайте къщички за птички, посадете дърво, намалете отпадъците си и не използвайте вредни химикали във вашия дом или градина.
* Рециклирай, намали и повторно използвай. Използвайте градския транспорт, разхождайте се, карайте велосипеди.

Източници:
http://www.independent.co.uk/environment/animal-extinction--the-greatest-threat-to-mankind-397939.html
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
Екология в туризма/Байко Байков,Янчо Найденов.-София:ФорКом,2011.-144 с. : с диагр., ил.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични проблеми, застрашаващи биоразнообразието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.