Екологични проблеми, застрашаващи биоразнообразието


Категория на документа: Екология
Увод
В последния етап на дехидратация тялото се свива, изцеждайки младостта от младите кожата се напуква, очите се оттеглят от орбитите си, а езика се издува и нацепва. Мозъчните клетки се съсухрят и мускулите се схващат. Бъбреците спират да функционират. Кръвното налягане намалява, водейки до хипоболемичен шок придружен от дихателен и сърдечен пристъп, тези комбинирани покушения разрушават химическите и електрическите пътища на тялото докато цялата система пропада към смъртта.
Същият е пътят на умиращите видове. Под критичната точка цялото тяло на всеки уникален вид бозайници, птици, амфибии или растителност не може да бъде спасен независимо от първата помощ която оказваме. Твърде малко индивиди разпределени на големи територии или генетично отслабени са податливи дори и на твърде малки природни бедствия като: преминаваща гръмотевична буря, неочаквано застудяване, суша. При по-малко от 50 члена се увеличава нестабилността в популациите което води до фатална аритмия. Накрая цялото генетично наследство, родено от началото на живота на Земята е премахнато от бъдещето. Учените признават, че видовете непрекъснато са изчезвали

Масови измирания
През последните 439 милиона години на земята е имало 5 велики катаклизматични изчезвания на видове, всяко едно заличаващо между 50 и 95 на сто от живота на земята, включително и доминиращите форми на живот, най-скорошно събитие е метеоритния сблъсък причинил унищожаването на динозаврите. Появяването на нови видове показа, че са необходими милиони години преди биологичното разнообразие да започне да се доближава до това, което е съществувало преди деня на удара.
Днес ние живеем във шестото голямо изчезване, познато като масовото Холоценско измиране.

Причини
Има различни причини, които могат да доведат пряко или косвено до изчезване на даден вид или група от видове. Повечето прости видове, които не са в състояние да оцелеят или да се възпроизвеждат в своята среда, или са неспособни да се преместят в нова среда, която може да направи това, умират и изчезват. Изчезването на един вид може да стане внезапно. Когато друг здрав вид е унищожен напълно, тъй катo токсично замърсяване прави неговото местообитание негодно за живеене. Може да настъпи постепенно, за хиляди или милиони години, например, когато даден вид постепенно губи в съревнованието за храна от по-добре адаптирани конкуренти.

Генетика и демографски явления
Популационната генетика и демографските явления засягат развитието, и от там риска от изчезване на видовете. Видове с малочислени популации са много по-уязвими към тези видове ефекти. Oграниченото географско разпространение е най-важният фактор, определящ генетичното изчезване, но става все по-неподходящо за определяне на масовото изчезване.
Естественият подбор въздейства за пропагандиране полезни генетични белези и премахване на слабостите. Все пак е възможно да бъдат разпространени вредни мутации чрез ефекта на генетичното разпространение.
Дълбоко разнообразен генофондът дава на вида по-голям шанс за оцеляване при неблагоприятна промяна в условията. Ефекти, които са причина за загубата на генетичното разнообразие могат да увеличат шансовете за изчезване на видове. Тези затруднения за видовете могат драстично да намалат генетичното разнообразие, като силно се ограничи броя на възпроизвеждащите се видове и да направи кръвосмешателството по-често. Този ефект на "пропадане" може да предизвика бързи, индивидуално-базирани видообразувания и е най-драматичният пример за безизходица при отделни видове.

Генетично замърсяване
Породисти, естествено еволюирали, регионално специфични диви видове могат да бъдат застрашени от изчезване чрез процеса на генетични заболявания, т.е. неконтролирана хибридизация, генетичното "поглъщане", което води до хомогенизация или подмяна на местните генотипове, в резултат на численост и/или способност на въведените видове. В кръга на естественото е, че даден вид може да доведе до изчезване на местни растения и животни, чрез хибридизация и "поглъщане", било чрез целенасочено въвеждане на индивидиа или чрез изменение на местообитанията, като предварително са изолирани видовете в контакт. Тези явления могат да бъдат особено вредни за редки видове, които влизат в контакт с по-голям брой други животни, когато видът е богат на такива, повличайки целия рядък генофонд и създавайки хибриди, като по този начин води целия оригинален чистокръвен род към изчезване. Такова изчезване не винаги е видимо от морфологични (външно видови) наблюдения. В известна степен този генен поток може да бъде нормален, еволюционно конструктивен процес, но всички гени и генотипове не може да се запазят обаче. Хибридизация с или без "поглъщане" е възможна, но въпреки това, понякога заплашват съществуването на рядък вид.
Широкото "генетичното замърсяване" също води до отслабване на естествено еволюирали области от специфични гени, което води до слаби хибридни животни и растения, които не са в състояние да се справят с природните условия в дългосрочен план и бързо отиват към окончателното си изчезване.
Генофондът на видове е пълният набор от уникални алели, които ще се намерят чрез проверка на генетичния материал на всеки жив член на този вид или популация. Големият "генетичен басейн" показва богато генетичното разнообразие, което е свързано със силни популации, които могат да оцелеят след пристъпи на интензивен подбор. В същото време, ниското генетично разнообразие може да доведе до промяна в нормалния биологичен ход и увеличаване на шанса от изчезване, сред намаляване на броя на чистокръвни индивиди от даден вид.

Разрушаването на местообитания
Разрушаването на местообитанието на един вид може да промени начина на живот до такава степен, че видът вече да не е в състояние да оцелее и да изчезне. Това може да стане чрез преки ефекти, като например околната среда да стане токсична или косвени чрез ограничаване на възможността на видовете да се конкурират за природни ресурси или поява на нови конкурентни видове.
Разрушаването на местообитанието чрез токсичност може да избие един вид много бързо, с убиването на всички живи членове чрез заразяване или стерилизация. Тя може също да се появи на по-дълги периоди в по-ниска степен на токсичност чрез засягане на жизнения им цикъл, репродуктивна способност или конкурентоспособността.
Деградацията на местообитанията може също да бъде под формата на физическо унищожаване на местообитаваните ниши. Широко разпространеното унищожаване на тропическите гори и подмяна с отворени пасища е широко цитирно като пример за това; премахването на гъста гора елиминира необходимата среда за много видове. Например, папрат, от която зависи гъстата сянка за защита от пряка слънчева светлина и някои видове не могат да оцелеят без подслон от нея.
Намалените ресурси или въвеждането на нови видове конкуренти също често придружава деградацията на местообитанията. Глобалното затопляне позволява някои видове да разширят техния обхват, като се сблъскват с нежелана конкуренция от други видове, които преди това са заели тази област. Понякога тези нови конкуренти са хищници и директно връхлитат върху плячката - "видът", а в други случаи те могат само да са уязвими за ограничените ресурси. Жизнено важните ресурси, включително вода и храна, също може да бъде ограничен по време на деградацията на местообитанията, което води до изчезване.

Хищничество, конкуренция, и болести
Хората са транспортирали животни и растения от една част на света до друга в продължение на хиляди години, понякога умишлено, понякога случайно. В повечето случаи, такива въвеждания са неуспешни, но когато те се утвърдят като едни агресивни чужди видове, последиците могат да бъдат катастрофални.
Агресивните чужди видове може да въздействат пряко върху местните видове изяждайки ги, конкурирайки ги и за пренасене на патогени или паразити така че да ги разболеят или убият косвено чрез унищожаване на техните местообитания. Човешките популации могат действат като агресивни хищници.
Според "хипотезата за надмощие ", бързото изчезване на мегафауната в области като Нова Зеландия, Австралия, Мадагаскар и Хавай, е резултат от внезапното появяване на човешки същества в среда, пълна с животни, които никога не са ги виждали преди и следователно са напълно неадаптирани към техните хищнически умения.

Взаимосвързаността
Взаимосвързаността се отнася до загуба на даден вид в резултат на изчезване на друг, например, изчезване на паразитни насекоми, след загубата на своите домакини. Взаимосвързаността също може да възникне, когато даден вид губи своите опрашители или хищници в хранителната верига, които са загубили своята плячка. Взаимосвързаността на видовете е проява на взаимосвързаност на организми, в комплекс екосистеми. Докато взаимосвързаността не може да бъде най-важната причина за изчезване на видовете, то със сигурност е най-хитрата. Взаимосвързаността е особено срещана, когато ключовите видове изчезнат.

Глобално затопляне
Налице е също така дискусия за дългосрочно влияе на глобалното затопляне върху процеса на изчезване. В момента, проучвания са заключили, че глобалното затопляне може да накара 1/4 от всички земни животни и растения, да изчезнат до 2050 година. Абсолютно най-лошия възможен случай,пред който сме изправени е сензационните 1 / 3 до 1 / 2 от всички растителни и животински видове застрашени от изчезване. Екологично богатите горещи точки, където ще бъдат потенциално най-засегнатите, включват места като южно африканския флористичен регион и Карибския басейн. Тези области включват удвояване на сегашните нива на въглероден диоксид и повишаването на температурите, които могат да премахнат 56000 растителни и 3700 животински видове в тези горещи точки на региона.

Проблеми, породени от стопанската дейност на човека
Макар че хората представляват сравнително нищожен процент от цялата биомаса на планетата, ефектът от тяхната дейност има огромни последици върху природата. Развитието на технологиите довежда до експлоатирането на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои видове растения и животни са само част от последствията на човешката дейност.
Изсичането на горите води до нарушено екологично равновесие, източниците на вода пресъхват, почвата не може да задържа влагата, променя се климатът, настъпват суши и ерозия, а това като следствие води и до промени в растителния и животински свят.
Киселинните дъждове, които са следствие от замърсяването на въздуха от веществата, изпускани от фабрики и автомобили, причиняват смъртта на насекоми и водни животни, повреждат сгради, в това число исторически паметници на културата, и имат негативно отражение върху здравето на човека.
Нефтени разливи в океаните и моретата могат да имат пагубен ефект върху флората и фауната. Най-тежки са последствията за морските птици. Петролът прониква и унищожава структурата на перата им, което значително намалява способностите им да летят. Попаднал в организма им, той може да причини нарушения в дейността и заболявания на стомаха, бъбреците и черния дроб. Понякога може да причини и смъртта им.
Когато няма повече животни от даден вид, които да са останали живи, за този вид се казва, че е изчезнал.
В далечното минало няколко вида животни изчезнали поради нормални причини. Може да е имало промени в климата в частични райони и растения, или животни, от които видовете живеели, да са умрели поради промени във времето. Или животното може да е унищожено от друго, което било по-силно или по-бързо.
Но откакто човекът се появил на Земята и по-точно през последните сто години, животинските видове започнали да изчезват, поради ловуването, замърсяването или разрушаването на местата, където те живеят.
Сега има толкова много животни, които са застрашени от изчезване, че списъкът им се пази в "Червената книга". За съжаление списъкът става по-дълъг всяка година.

БългарияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични проблеми, застрашаващи биоразнообразието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.