Екологични проблеми в България


Категория на документа: Екология
Билян Кирилов XII "в" №5
Май 2012

Съдържание:

1.) Увод по темата и лични разсъждения...............................................................................стр.3
2.) Причини за появата на екологични проблеми в България.....................................................................................стр.5
3.) Територии с екологични проблеми.....................................................................................стр.5
4.) Състояние на водите в България.....................................................................................стр.7
5.) Състояние на въздуха в България.....................................................................................стр.9
6.) Състояние на почвите в България....................................................................................стр.11
7.) Научно-техническият прогрес и решаването на екологичните проблеми в България..............................................................стр.13
8.) Териториалноустройствени проекти......................................................................................стр.15
9.) Заключение...............................................................................стр.17

1.) Увод по темата и лични разсъждения

Безспорно едни от най-големите проблеми на съвременния свят са екологичните. За тяхното разрешаване е нужно усилието не само на един човек, нито на определена група от хора. За да бъдат преодолени или поне намалени като брой и за да престанат да се проявяват с такава голяма острота, са нужни усилията на всички ни. Екологичните проблеми излагат на опасност нашия просперитет и икономическо развитие. Всички ние допринасяме за тях, поради което и единствено ние можем да ги разрешим чрез съвместни действия.

Тази тема по един или друг начин засяга всеки от нас, затова е важно да разберем сериозността и, а не просто да приемем случващото се с природата, а в последствие и с нас като нещо нормално, нещо което не заслужава вниманието ни. Да, ако наистина екологичните проблеми днес не са с такава голяма острота, че да доведат до национални или глобални екологични катастрофи, то в близките десетилетия това няма да е така.

Темата за екологичните проблеми, разбира се, засяга и мен като част от човечеството. След прочитането на материали от различни източници, разбрах за сериозността на този проблем. Ако до днес, както повечето хора приемах появилите се из някоя част на света или в определен район от нашата страна нарушения в нормалното състояние на природната среда като поредното преувеличаване и търсене на внимание от страна на медиите, то вече разбирам, че това никак не е така. Нерешаването на тези проблеми в близко бъдеще би довело до поредица от отрицателни явления, включително и влошаването на качеството на живот и здравето на хората, и дори би застрашило живота на човечеството.

Разработването на този реферат ми дава възможност да се запозная по-обстойно с причините за настъпващите нарушения и отклонения от нормалното състояние на околната среда, същността и видовете екологични проблеми, последиците им върху човечеството и начините за тяхното намаляване и преодоляване. Макар да не мога да постигна разбиране и съпричастност в национален или световен мащаб към този проблем, то бих могъл да променя собственото си отношение и бих се опитал да повлияя на поведението на моите близки към природната среда. Ако всеки един от нас насочи действията си в тази посока и предаде това на бъдещите поколения, то те биха се радвали на високо качество иа живот и хармонично съжителство със заобикалящата ги среда.

Съществуват ясни доказателства, че природната среда в България изживява сериозна деградация през последните няколко десетилетия. Тези доказателства показват, че без промяна на мисленето и политическа воля за извършване на необходимите промени на местно, регионално и национално ниво, обръщането на наблюдаваните негативни тенденции би било невъзможно. Правилното разбиране на ролята на околната среда и ценния и принос към икономическото и социалното благополучие на хората е определящо за вземането на компетентни управленски решения по важни въпроси като ползването на природните ресурси.

Заобикалящата ни природа посредством екосистемите, които включва, предоставя безценни услуги на всекиго и всичко. Именно за екосистемите, които предоставят тези услуги, трябва да се полагат определени грижи, за да могат те да продължават да предоставят тези услуги и в бъдеще. Точно тази представа следва да бъде изградена в мисленето на хората, преди те напълно да осъзнаят, че продължителната деградация на природата е не само заплаха за собственото ни благополучие, но също така и просто "лош бизнес".
2.) Причини за появата на екологични проблеми в България

България е изправена пред огромни проблеми, свързани с околната среда. Според някои направени изчисления 85% от речните води са замърсени с промишлени отпадъци и 70% от селскостопанските земи са увредени от емисии от промишлени производства. Замърсеността на вдишвания от нас въздух е голяма, особено в по-големите промишлени центрове, като в някои райони изхвърлените в атмосферата отпадъчни газове от заводите са достатъчни, за да причинят временни и дори трайни здравни проблеми. Цялостното състояние на околната среда в България е влошено от бързата индустриализация през последните няколко десетилетия поради експлоатацията на големи топилни, рафинерии и заводи.

Но не всички проблеми свързани със замърсяването в Бъгария се дължат на вътрешнопроизводствени условия. Заслуга за тях имат и част от нашите съседни страни на Балканите. Добивът на шистов газ в Северна Добруджа и Черно море, Азотно-торовият завод край Турну Мъгуреле, АЕЦ "Черна Вода", евентуалната турска АЕЦ край Резово, както и най-голямата гръцка ТЕЦ застрашават България с трансгранично замърсяване. Освен това безотговорни действия в други европейски страни доведоха до създаването на опасност от атомна радиация. Например аварията в Чернобил в бившия СССР създаде потенциално значими проблеми за здравето на хората в по-голямата част от Европа, в това число и България.

3.) Територии с екологични проблеми

Всички компоненти на природния комплекс са подложени на силното въздействие от страна на големите селища, промишлеността и транспорта. Нарушават се естествените свойства на въздуха, на водите и почвата, влошават се условията за живот и дейност на човека - възникват екологични проблеми. Въпреки че площите на тези природно-технически системи са малки, тяхното влияние се разпростира на голямо разстояние поради разсейването на замърсителите чрез въздушните и водните потоци. Особено дълго се задържат замърсителите във въздуха над котловините и долинните разширения при температурни инверсии. Установено е, че замърсяването на въздуха над големите градове се предизвиква главно от автомобилния транспорт и на второ място от промишлеността. В селища, където за отопление се използва твърдо гориво, замърсяване се предизвиква и от бита. В такива райони силно се замърсяват и водите, и почвата. Унищожават се растителността и животните. Следователно целият природен комплекс коренно се променя. Формират се селищни и индустриални ландшафти. Такива у нас са районите на градовете Русе и Бургас, Софийската и Златишко-Пирдопската котловина, районът Медет-Асарел, поречието на р. Марица в участъка Пазарджик-Харманли, районът на Варна-Девня и др.

Най-сериозни и в повечето случаи необратими изменения настъпват в районите с открит добив на въглища, на рудни и нерудни изкопаеми. В тези райони нарушенията се предизвикват не само от изземването на минералните суровини, но и от преместването и натрупването на големи количества скална маса при разкриването и експлоатацията на въгленосните и рудоносните пластове. Изсичат се допълнително гори и се отнемат площи за прокарване на пътища, за построяване на редица съоръжения - флотационни фабрики, хранилища за отпадъчни материали (хвостохранилитда), тръбопроводи, канали и др.

В други райони нарушаването на природната среда не се причинява от унищожаването на компонентите на природния комплекс, а от насищането им с вредни химични вещества. Най-разпространените замърсители са: серният диоксид, азотните съединения, хлорът, сероводородът, йоните на тежки метали (олово, мед, цинк, кадмий, живак), нитратите, пестицидите и др. Основни източници на тези замърсители са предприятията на металургичната, химическата и целулозно-хартиената промишленост, топлоелектрическите централи и химизацията на селското стопанство. С най-голямо химично замърсяване са котловините в западната част на България (Софийска, Златишко-Пирдопска, Пернишка, Разложка), Девненската долина, районите около градовете Русе, Никопол, Пловдив, Димитровград, Стара Загора, Бургас. Във всички тези райони замърсяването е едновременно за всички компоненти - въздух, вода, почва, а чрез тях замърсителите се пренасят в растенията и животните и стават още по-вредни за човека.

Съизмеримо с промишленото замърсяване е замърсяването в големите селища, причинено главно от бита и от автомобилния транспорт. Засегнати са най-вече въздухът и водите, но опасността за човека е голяма, тъй като той е под непосредственото и постоянното им въздействие.

4.) Състояние на водите в България

- Състояние на повърхностните води

Като абсолютни водни количества средно замърсените води надхвърлят 70% от всички течащи води в България. Като основна причина за това качество на речните води в страната е органичното замърсяване от непречистени отпадъчни води. В по-голяма част от случаите критичното замърсяване се дължи на индустриално, смесено индустриално и битово изхвърляне на отпадни води и материали. Основните замърсители в това отношение са металургични и химически заводи, които изхвърлят в реките силно токсични води.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични проблеми в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.