Екологични проблеми на община Добрич


Категория на документа: Екология


Увод

1.Описание на обекта.

Обект на изследване е община Добрич. Предмет на анализа представляват екологичните проблеми, които съществуват на територията на общината.
Основна цел е да се изследва, анализира и оцени екологичната обстановка в общината както и насоките за нейното бъдещо развитие.
Община Добричка се намира в Североизточна България и заема площ от 1296.16 km². .Общината включва 68 населени места. Те са разположени като пръстен около общинския и областен център, на максимално разстояние от него от 30 до 35 км. Общият брой на населението наброява 26780 души, като основно преобладава селско население..
Общината е разположена върху хълмиста равнина, с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсечени от долината на Суха река със средна надморска височина 240 м. Преобладаващият климат е умерено-континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.1 С. Количеството на валежите е сравнително малко-571 л/кв.м. Относителната влажност на въздуха е 78% годишно.
Роза на ветровете :
През студеното полугодие преобладаващи са ветровете от северозападната четвърт (около
20% от случаите), а през топлото полугодие югоизточната посока доминира (около 30% от случаите).

Данните са за 2010 година.

Територията на общината е бедна на водни ресурси. Те заемат едва 0.19 % от общата площ.

2.Видове замърсители.

На територията на областта не съществуват големи замърсяващи предприятия от миннодобивната, енергийната или химическа промишлености. Най-близките "горещи" точки- ТЕЦ "Варна" и химическите заводи в гр. Девня - са на отстояние повече от 40-50 км по въздушна линия.

На територията на общината се генерират главно битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Органични отпадъци
Неорганични отпадъци
Други отпадъци
хартия
пластмаси
текстил
стъкло
пепел, сгурия , пръст и други
0.71%
3.9%
3.38%
4.69%
87.32%


Битови отпадъци

Битовите отпадъци в населените места от общината се депонират на 69 бр. сметища (площадки) намиращи се в землищата на селата. Ежегодно се извършва пролетно и есенно почистване на сметищата.
В резултат на проведено изследване за състава на отпадъците в село Българово (3000 жители) са установени следните резултати. Сред битовите отпадъци най- голям е делът на други отпадъци- пепел, сгурия пръст и други. Органичните отпадъци формират приблизително 8%, а неорганичните 5% от замърсяванията.

Анализът на отпадъците показва силно намаляване на количеството на рециклируемите материали или пълното им намаляване. Осезаемо е присъствието на полимерни отпадъци. Хартията достига граници около 3,5%, полимерните материали до 8%, на стъклените около 2-4 % , а замърсявания с метали отсъстват.

Строителни отпадъци

Отпадъците от строителната и строително -ремонтната дейност не се събират разделно.Изградено е депо за извозването на такива отпадъци край село Владимирово, но, депонирането на строителни отпадъци се извършва главно на селсите депа .

Производствени отпадъци

Производствени отпадъци на територията на общината се изхвърлят главно от предприятията, които са разположени в региона.Те образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфично масово разпространени и рециклируеми отпадъци.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични проблеми на община Добрич 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.