Екологични маркетингови стратегии


Категория на документа: Екология


-използване на нови източници на суровини;
-измененията в организацията на производството и неговото материално-техническо снабдяване;
-поява на нови пазари за реализация;
Екологичния пласмент означава че на входа на производители трябва да се доставят суровини и енергия които не са обременени с параметри вредни за хората при тяхното производствено преработване , транспортиране , съхраняване и др, и добиването им да се съпътства с отделянето на вредни емисии.А на изхода на тези организации трябва да се получава продукт, отговарящ на параметрите за качество и най-вече на потребителските оценки за сигурност и безвредност.
Екологичните продукти се опират на параметрите за степента на опасност при употребата им по предназначение.Степента на пригодност при транспортиране и съхраняване,степента на вредност след употребата им.Оценките могат да се правят както за същинските продукти,така и за техния субмикс - опаковка,консумативи,установки за монтаж,отпадъци при употреба,остатъци след употреба и други.Екологичните продукти по правило носят и специални екомаркери.
За постигане на екологични решения в тази насока решаващо е създаването на специално законодателство,гарантиращо общата безопасност на стоките и търсене на отговорност при възникване на увреждания.Общите правила тук са:
1.Всички продавани стоки трябва да отговарят на определени стандарти за обща безопасност.
2.При щети възникнали при употреба на вредни и ефектни продукти , потребителите имат право на съответна компенсация,
3.В случай на сериозно увреждане на потребителя,трябва да се предприемат мерки за решаване на възникналия проблем.
Екологичния потребител налага нов тип съзнание у купувачите . екосъзнанието може да се представи както като екологична насоченост на общественото съзнание като цяло,така и на съзнанието на отделния индивид.Екологическата насоченост на обществото като цяло произтича от петте основни правила на потребителя:

-право на защита на здравето и сигурността;

-право на защита на финансовите интереси;

-право на защита на законовите интереси;

-право на предоставяне на възможност за участие;

-право на информация и образование.
Екологическата насоченост на отделния индивид се свежда до формиране на екологическо потребителско съзнание , познаване на системата за защита от екологично неиздържани продукти и организиране на мрежа за набиране на информация за екологични оценки относно предлаганите и употребяваните продукти.
Организациите трябва да отчитат изискванията на екологичния маркетинг , като съчетават целите за достигане на икономически ефекти , пазарни обхвати и екологични резултати.Това се постига,като всички дейности по технологичната и стойностна верига на производството и потреблението съчетават икономическите оценки,пазарните съображения и екологичните ограничения.
Тези съображения стават особено актуални при влизането на България в ЕС.Съобразяването с изистванията на европейското законодателство в областта на екологията сега е особено актуално и строго контролируемо.
Създаването на ефективна екологична маркетингова стратегия дава на фирмите и организациите възможност за увеличаване на продажбите и приходите си чрез производство и предлагане на екологични продукти и услуги.
Основен метод е използването на водещи концепции и изследвания при прилагането на екологичен маркетинг, използване също така на иновативни технологии за поддържане и опазване на околната среда,което би довело до повишаване на конкурентно способността и привличане на нови клиенти с цел разширяване на пазарния дял и икономическо развитие на бизнеса.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични маркетингови стратегии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.