Екологични маркетингови стратегии


Категория на документа: Екология


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ"
Свищов

РЕФЕРАТ

Тема
Екологични маркетингови стратегии

Изготвил:
Факултетен номер :
Специалност : Екомениджмънт
Екологична маркетингова стратегия се формира тогава,когато намаляването на замърсяването на околната среда става първостепенна менидж - философия.
Една от целите на екологичния маркетинг е стремежите на фирмите към висока печалба да бъдат съобразени с възможностите и условията на околната среда.Екологичният маркетинг има много аспекти:

-създаване на екологични продукти;
-екологично снабдяване със суровини;
-екологично производство;
-екологични потребители;
екологична околна среда;
Екологичната маркетингова стратегия се схваща и като форма на социален маркетинг като това изисква цялостен анализ на моментната ситуация на фирмата , която по отношение на природната среда обхваща няколко главни фактора:
- потребление на ресурси
- отделянето на вредни вещества
- допълнителен синергичен ефект - от действието на тези два фактора, който води до разрушаване на екологичната система.За фирмите от агробизнеса посочената концепция може да бъде привлекателна по редица причини, поради зависимостта на производството от естествената природна среда.Например аграрния сектор се нуждае от едно добро състояние на природата, много повече, отколкото другите отрасли в икономиката. При семейните ферми, посоченото обстоятелство се подсилва от факта, че младото поколение има силно развито чувство за екологична отговорност и не би желало да развива производство, ако малкото семейно предприятие, функционира в неблагоприятна екологична среда. За агрофирмите, тази стратегия има възможности за проявления във всички направления на оперативния маркетинг при стоковата, ценовата, пласментната и рекламна политика.
В сферата на стоковата политика маркетинговите възможности се отнасят до максимално щадене на суровините и цялата природна среда при производството и опаковки, които не замърсяват околната среда. При ценовата политика, тази стратегия включва екологично диференциране на цените, отстъпки от цената, при съвместни покупки от няколко потребителя и използване при производството на транспорт, замърсяващ минимално околната среда.
При пласментната политика тази стратегия, препоръчва използването на такива способи, които минимално да увреждат околната среда ( създаване на сдружения на потребителите , за покупка на някои храни, директно от фермите или от централни складове на тези сдружения), осигурено приемане на ненужни опаковки, изграждане на система за събиране на органични отпадъци и използването на транспортни средства, минимално замърсяващи околната среда. При рекламната политика екологичната маркетингова стратегия използва способи като откритост на производствения процес ( така нареченото прозрачно предприятие, информационни листовки за екологично чисто производство и други ).
В рамките на Пи Ар акциите се използват, различни начини, като организиране на презентации, изложби, на положителни практики за решаване на екологични проблеми, осъществяване на тясно сътрудничество с обществени дружества за защита на природата и други.
Мениджмънтът на екологичната дейност е съществена функция на системата на управление на обществото и на отделните стопански субекти.Основната теза, е че човека и природата са едно цяло и те не бива да влизат в противоречия.Човекът и човешкото общество са важен фактор за развитието на природата , но и природата и нейните закони са важен фактор за съществуването и развитието на човечеството.Затова е необходимо изграждането на механизъм на всестранна екологична зависимост между природата и нейните системи на глобално,национално и местно равнище. Нарастването на стопанската мощ във всички сфери засилва и ролята на екологическата отговорност на маркетинга.Съвременния маркетинг поставя за решаване много екологични въпроси.
Екологичния маркетинг може да се представи:
-като екологично маркетингово мислене,като концепция в управлението на бизнеса,при която екологичния елемент е важна страна на фирмената в т.ч. управленската култура;
-като екологични маркетингови инструменти за стимулиране опазването на околната среда и ограничаване на вредностите за нея от стопанския и потребителски процес.
Екологичната стратегия се основава както на екологичното мислене така и на екологичното регулиране от държавата,подсилена от екологичния натиск на глобалната икономика.формира се сумарния екологичен натиск върху бизнеса:
-екологично ориентирани в мисленето и действията си международни институции;
-институционализирани и неинституционализирани организации и групи за екологично движение;
-международни екологични спогодби и конвенции;
-национални и регионални институции по мониторинг;
-екологосъобразени стандарти;
-екологично съзнание на потребителите и др.;

Целта е да се затвори веригата "производител-потребител" в аспект на прави и обратни връзки между обществената производствена система и природни ресурси.Екологичния маркетинг изисква да се отчитат всички екологични съображения при производството като се насочва към решения за екологично редуциране на използваните суровини и материали за продукта,за неговата опаковка,екологично съобразяване на технологията на производството,екологично опростяване на сервизните условия и др..Заедно с това той предполага екологично основаване на нуждите-персонално (ориентиране към естествена екосистема),социални ( насочени към обществения живот), духовни.

Основните насоки на усилията на екологичния маркетинг са по отношение на:
-размер и х-р на придобиваните природни ресурси и възможностите за тяхното възстановяване;
-степен на оползотворяване на природните ресурси
-замърсяване на основните елементи на природната среда във вреда на човечеството.
-отражение на нарушеното равновесие на природата върху социалното и икономическо развитие;
-взети решения за преодоляване на екологични проблеми;

Освен създаване на екологични продукти, с които организацията се представя пред обществото, екологичният маркетинг изисква и осигуряване на необходимите документи , регламентиращи правенето на екологоориентиран бизнес - приемане на екологичен кодекс,въвеждане на екостандарти,утвърждаване на вътрешни нормативи за осигуряване на чистотата на околната среда,регулиране на въздействието на околната среда,измерване на качеството на екологичните управленски въздействия и др..Очевидна е необходимостта от създаване на формален и неформален екологичен регулиращ механизъм , който да "екологизира" основните маркетингови инструменти.
Един глобален модел на екологичния маркетинг обхваща основните елементи на маркетингова система - снабдяване (доставчици), производство (технология) , пазар (купувачи) , продукти (вещи и услуги), дистрибутори (посредници).
Екологичното производство се свързва предимно с технологията на създаване на продуктите и оказване на услугите.То се проявява като емисии при производството (технологически емисии),характер и среда на отпадъците (рециклиране изхвърляне и др.. Тези насоки се обединяват в идеята за овладяване на по-съвършени производствени процеси.Те са в основата на фирмената еко стратегия. Тук усилията се насочват към:
-внедряването на продукти с нови свойства;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични маркетингови стратегии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.