Екологични фактори


Категория на документа: Екология


2.Екологични фактори. Фактори на средата и екологични фактори.Класификация на екологичните фактори

Екологични фактори
Организмите се намират в постоянен контакт с околната среда
Средата на обитание е част от природата, която обгражда организма и му въздейства пряко или косвено
Средата съдържа разични компоненти (физико-химични , хидроложки, почвени), които оказват различно влияние върху организмите и техните групировки

Фактори на средата и екологични фактори
Фактори на средата - всички нейни параметри, които я характеризират и влияят пряко или косвено върху организмите
Екологични фактори - имат определетно (лимитиращо или стимулиращо) значение за организмите
Един и същ фактор на средата за едни видове може да бъде екологичен фактор, а за други - средообразуващ
Например: Водата , съдържаща се в почва и въздуха, е важен екологичен фактор за сухомземните, но за водните организми е среда за обитаване
Екологичните фактори за водните обитатеи са показателите на водата - температурата й, налягането , концетрацията на солите, скоростта на движение
Едно дърво може да бъде екологичен фактор за някои видове членестоноги и сухоземни гръбначни, но за паразитите върху него , се явява средообразуващ фактор

Екологичните фактори могат да въздействат върху организмите в няколко основни направления:
1.Като дразнители - Всяка съществена промяна на свойствата на жизнената среда се възприема от организмите като дразнение, което рефлектира върху физиологичното им състояние. В резултат организмите или се адаптират, или загиват
2.Като ограничители - Всеки жив организъм има определени изисквания към средата. Той не може да съществува в среда , коренно различна от неговите изисквания
Това определя лимиращата роля на екологичните фактори, а именно невъзможността на организмите да съществуват в определени условия.
3.Като модификатори - Екологичните фактори въздействат върху организмите и предизвикват анатомични изменения в тях
4.Като сигнали - Колебания в параметрите на екологичните фактори въздействат като сигнали , информират организмите за предстоящи изменения в други фактори на средата

Класификация на екологичните фактори
Според Фридерикс , в зависимост от природата и спецификата на действие, екологичните фактори се групират 3 групи:
1.Абиотични :
-климатични (атмосферни) - светлина , топлина, влажност на въздуха, валежи, снежна покривка, атмосферно налягане, газов състав
- едафични (почвени) - химичен състав на почвата, плътност , структура, цвят
-орографски (геоморфологични) - особености на земната повърхност , релеф
-хидрологични - особености на водната среда, плътност, прозрачност , пХ
2.Биотични - представляват форми на въздействия и взаимоотношения между организмите
От тях зависят свойствата на популациите - като численост, плътност и взаимоотношенията - конкуренция, хищничество , паразитизъм
3.Антропогенни - всички човешки дейности , водещи до преки изменения в организмите или техните групировки
Проявяват се в следните направления :
- Промени в численоста на популациите - Като следствие на борбата с вредителите, лова и риболова
- Преразпределение на организмите - при разораване на почвените площи, при създаване на монокултури
- Локално или посевместно унищожаване на видове
- Изкуствена аклиматизация на растенията/животните в нови райони
- Създаване на предпоставки за заселване на синантропни видове
- Отравяне на средата

Класификация на Монгадский
Той групира екологичните фактори в зависимост от :
-динамиката на техните изменения
-приспособителните реакции на организмите
Екологични фактори - устойчиви и неустойчеви (периодични ,които биват първичнопериодични /вторичнопериодични и непериодични)
1.Устойчиви - не се изменят в продължителност на големи периоди от време:
-земно притегляне
-състав и свойства на атмосферата, хидросферата, литосферата
-особености на релефа
Те не влияят върху динамиката на числеността на видовете и географското им разпространение
2.Неустойчиви - Динамиката на промяна на периодичните фактори е в зависимост от движението на небесните тела в Слънчевата система и поради това се отличава с периодчни колебания по денонощия и по сезониСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологични фактори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.