Екологична ситуация в област Силистра


Категория на документа: Екология


Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

ДОКЛАД

По
Екология
На тема:
"Екологична ситуация в област Силистра"

Изготвил:
Специалност:
Група:
Фак. №

Област Силистра е разположена в североизточния край на България, върху ниска тераса на река Дунав. Граничи по суша и чрез Дунав със съседна Румъния.

Област Силистра се намира в най-северната част на Северен централен район. Тя има площ от 2 846.3 кв.км., което е 2.56% от територията на страната. Областта се състои от 7 общини със 118 населени места - Силистра, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан.

В по-голямата си част релефът е равнинен, с надморска височина до 200 м, но суходолията, ориентирани към река Дунав, му придават хълмист характер. Земеделските земи заемат площ от 1.998 милиона декара, а горските територии - 0.631 милиона декара или 22% от територията на областта.

Климатът се характеризира с умереноконтинентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Абсолютната минимална температура достига -32 градуса, а максималната - до + 40.4 градуса (през 1927 г.). Устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса започва през първата десетдневка на април и продължава до края на октомври - около 200 дни. Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко - през зимата. Средногодишното количество е 547 мм/кв. м. Снежната покривка се задържа 50-60 дни с дебелина 16-30 см. Преобладаващите ветрове са северозападните и западните. Дните с мъгли са около 26 в годината.

Преобладаващи са черноземи - плодородни почви, особено подходящи за отглеждане на всички по-важни селскостопански култури - пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, люцерна, лозя и овощни дървета. По Дунавското крайбрежие са разпространени алувиално-ливадни почви (най-подходящи за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури), ливадно-черноземни почви, северно от с. Нова Черна - торфено-блатни почви. Върху дебела льосова подложка в югоизточната част на областта са развити силно излужени и оподзолени черноземи (подходящи за почти всички зърнени и фуражни култури) и тъмносиви горски почви (подходящи за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица, фуражен грах и др.; неподходящи са за технически култури), по суходолията - еродирани излужени черноземи.

С изключение на река Дунав, област Силистра разполага с ограничени водни ресурси. Поради особеностите на почвите и релефа повърхностнотечащите води са незначителни. Най-важният водоем в областта е езерото Сребърна край река Дунав, което е включено в списъка на ЮНЕСКО за Световно природно наследство и предоставя големи възможности за развитие на културно-познавателен и екотуризъм.

Областта е бедна на полезни изкопаеми, като количеството и качеството на залежите не позволяват добивни производства със сериозно стопанско значение. Има находища на каолин край село Колобър и на меки варовици за облицовка край селата Ирник, Златоклас и Подлес. По Дунавското крайбрежие се добиват чакъл и пясък.

На настоящия етап от развитието на общината проблемът с опазването на чистотата на атмосферния въздух е приоритетен за решаване. Във и около гр. Силистра са разположени фирми с промишлена дейност, които са източници на замърсяване на въздуха с дим, сажди и други вредни химически вещества. След въвеждането в действие на металургичния комбинат "Сидерка" в румънския град Кълъраш през 1987 г. екологичната обстановка в гр. Силистра рязко се влоши вследствие на трансграничния пренос на замърсени въздушни маси с фенол, сероводод, както и с други химични елементи и съединения. В района на град Силистра няма изградена топлоелектрическа централа, която допълнително да увеличава замърсеността на въздуха. През отоплителния сезон населението използва предимно локални котли и печки на твърдо гориво. Това допринася за замърсяване на атмосферния въздух с вредни вещества през зимния сезон. Разработена и утвърдена е Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух със съответните мероприятия. Замърсеността на въздуха оказва пряко влияние върху качеството на водите и земята в региона.

Основният водоизточник за общината е река Дунав, която е III категория приемник. Наблюденията и анализите на водите на реката показват увеличение на нитратите, амониевия азот и неразтворими вещества. Характерно е инцидентното замърсяване с петролни продукти на водите на река Дунав, като замърсителите най-често са извън територията на общината. В началото на 2000 г. по течението й премина цианидно замърсяване, предизвикано от румънска златна мина в близост до река Тиса. То обаче не оказа съществено влияние и няма отрицателен ефект върху състава на водата.

Подпочвените води, които се ползват като източници за питейно водоснабдяване, периодично се изследват от ХЕИ и ВиК за цвят, вкус, мирис, мътност, Рн, окисляемост, както и за съдържание на амоняк, нитрити, нитрати, хлориди и остатъчен хлор, фосфати, сулфати, магнезий, калций, желязо, манган, цинк, мед и флуор. Направените досега изследвания не са констатирали опасни за здравето на хората превишения на пределно допустимите концентрации на изследваните вещества. Водите на намиращите се на територията на общината микроязовири не се замърсяват с битови и производствени води и засега предлагат добри условия за риболов и отдих.

Понастоящем твърдите отпадъци в общинския център се складират без допълнителна обработка на депо, разположено на 8 км югоизточно от гр. Силистра. С цел изпълнение на изискванията за третиране на битови отпадаци на ЕС с оглед присъединяването на България към Съюза в мерките за постигане на стратегическата цел на община Силистра е заложен проект за изграждане на регионално депо за битови отпадъци Силистра - Кайнарджа. Проектът е включен в Националната програма за управление на дейностите по отпадъци на МС и се финансира в частта проектиране от холандската фирма консултант "Тибодин", а изграждането се финансира от МОСВ - НФООС, в периода 2000 - 2003 г. на обща стойност 14 млн. лв.

Състоянието на почвите на територията на общината е сравнително добро, с изключение на някои рядко срещащи се участъци, подложени на водна и ветрова ерозия. Ерозията се проявява главно в плоскостно отнасяне на почвения слой и в ровинна ерозия. Ерозионните процеси в Дунавската равнина непрекъснато увеличават своя интензитет, като причиняват значителни вреди на инженерни съоръжения и селското стопанство. Общата площ на ерозиралите терени възлиза на 33 814 дка. Най-силно засегнат от ровинна ерозия е Дунавският бряг. Тя застрашава функционирането на изградени водовземни съоръжения в терасата на р. Дунав. Ровинната ерозия на суходолията при водообилни сезони е оформила стръмни до каньоновидни долинни системи. Обедняването на хранителни вещества е голямо и се затрудняват механизираните процеси. Добри резултати са постигнати с изграденото противоерозионно укрепване на брега на Дунав в района на град Силистра и Тутракан.

Проявления има и ветровата ерозия, поради равниния и открит релеф и периодично силните ветрове. Създадени са полезащитни горски пояси с цел предотвратяване на ветровата ерозия и равномерно разпределение на снежната покривка в междуклетъчните пространства. По този начин те изпълняват и влагозадържащи функции. По-значителни свлачища се наблюдават покрай брега на р. Дунав, най-голямо от които е свлачището при гр. Тутракан. Свлачища има и в района на вилната зона на гр. Силистра. Свлачищата, дълбоките суходолия и сляганията на льоса затрудняват строителството на комуникационни и хидромелиоративни съоръжения.

Общински съвет - гр. Силистра приема Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми.
В Общинската програма на Силистра са предвидени дейности, които ще доведат до намаляване нивото на прах, серен диоксид, сероводород и фенол в атмосферния въздух. Изпълнението на заложените в общинската програма мерки ще доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества във въздуха и до намаляване на нивата на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. На базата на изградените съвместни системи за контрол качеството на атмосферния въздух в граничните българгаро-румънски градове ще бъдат изпълнени програми за подобряване качеството на въздуха в съседните двойки градове, разположени по поречието на Долен Дунав.

На територията на общината се намира резерватът "Сребърна", който от 1977 г. има статут на резерват от световно значение. Международното координационно бюро на ЮНЕСКО го определя като биосферен резерват, категория "А". Такъв статут имат само седемнайсет обекта в света.
Биосферен резерват "Сребърна" е включен в световния фонд на природните паметници към ЮНЕСКО през 1984 г. Той отстои на 10 км от р. Дунав. Площта му е 7000 дка. В него временно пребивават над 200 вида птици, които са експонирани в Природонаучния музей. Тук е единственото място в България, където отсяда къдроглавият пеликан. Община Силистра може да представи този уникален животински и растителен свят пред своите посетители.

Използвана литература:

1.Анализ на SeeNews, октомври 2011г.

2.Официален сайт на област СилистраСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологична ситуация в област Силистра 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.