Екологична политика


Категория на документа: Екология


ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Екологичната политика претърпява определена еволюция и най-често за потребност към екологична политика се взема 1972 год. когато на първата среща на Световната конференция посветена на Човека и околната среда, се взема решение за обособяване и развитие на екополитика в отделните страни и на глобално равнище.
През 1992 година се търси равнопоставеност-икономическа,социална и екологична.След 2002 година възниква въпроса за интегрирането на трите типа политики.Това интегриране дава възможност за постигане на целите за устойчиво развитие.
Институционални и правни законови инструменти на екологичната политика.
Институционалните инструменти вкючват определена организационна структура с функциите които тя изпълнява и административен капацитет.Ако имаме единия елемент,но не са добре дефинирани функциите,а това би поставило самия институционален инструмент в недостатъчно ефикасно положение.САмата стуктура чрез която се осъщ. екополитиката у нас е с пирамидален характер.Към народното събрание е създадена постоянна комисия по околна среда с 2 основни функции-законодателна и контролна.Към Мин. Съвет е създаден министерство по околната среда и води с изпълнителна,контролна,регулаторна функции и право на законова инициатива-т.е Мин. на околната среда и водите подготвя закони и промяна на съществуващи.Създадени са 15 районни инспекции по околна среда и води.Те имат изпълнителна,контролна и регулаторна функции.На общинско ниво са създадени дирекции,респективно отдели по екология,които изпълняват решенията ,взети в екообластта от общинските съвети.Тези решения могат да се различават от политиката на официалната изпълнителна власт на Правителството.Те биват решения свързани с замърсяването от транспорта,зелените площи и др.
Законови или правни закони:
Те вкл. нормативни док. произтичащи от европейското законодателство и нормативни док. произтичащи от националното законодателство.Европ. вкл. над 400 директиви и решения,1/4 от които са хармонизирани/пренесени в националните екологични законодателства.Директивите са нормативни док. в които е формулирана целта без да са посочени конкретните средства за нейното постигане.
Регламентите са нормативни док. които съдържат норми и стандарти задължителни за всички страни членки и които могат да бъдат предмет на договаряне за времето когато да влязат в сила.Нашата страна е постигнала спорузомение с ЕС за т.нар. отлавателни периоди/гратисни в 8 области на европейското законодателство средно с 6-8 години.
Решенията са нормативни док. които са резултат на договор м/у правителствата на отделни страни и Евро комисията.Те имат задължителен характер.Затварянето на 4те малки реактора у нас бе по решение.
Самото законодателство се подразделя на 2 основни типа-хоризонтално и вертикално
Хоризонталното вкл. следните по важни закони които се прилагат във всички области на икономиката:Закон за достъп до екологична информация-този закон дава права както на всеки гражданин и на всеки икономически субект до достъп на инфомация.Той е основополагащ;Закон за екологична оценка-на различни етапи на вземане на решение се прилагат различни екологични оценки.Така например по отношение на политиките се предвижда задължителна процедура -стратегическа екологична оценка.По отношение на план се предвижда екологичната оценка.По отношение на план програма също еко оценка и накрая по отношение на проект се прилага процедурата оценка на въздействието на околната среда.Тази оценка може да бъде международна когато се отнася за проект,носи определен риск,надхвърлящ определени граници.Вертикалното законодателство вкл. 10 основни области

* качества на въздуха
* качества на водите
* управление на отпадъците
* предотвратяване на промишлено замърсяване
* опазване на природата и биоразнообразието
* опастни химически вещества
* генномодифицирани организми
* ядрена безопастност
* борба с шума
* гражданска защита

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологична политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.