Екологична култура


Категория на документа: Екология


1.Определете същността на екологичната култура

В своята история планетата е претърпяла безброй промени, причинени от силите на природата. Резултат от този дълъг период е сложната и динамична среда, в която се създава човешкият род. От началото на своето съществуване до сега човекът взаимодейства с природата - нагаждал се е към нея или я е променял според нуждите си. Днес степента на промяна, но не в положителен аспект, е огромна. Науката разви свой свят чрез сложни изчисления и монументални абстракции, вземайки предвид всички фактори освен човешкия. Човечеството създаде технологията извън социалните си възможности да я направлява.
Усвояването на екологични и етични норми, ценности и отношения в предучилищна възраст е целесъобразно поради промените в начина на взаимодействие на развиващата се личност със заобикалящата я среда, поради появата и формирането в тази възраст на екологична отговорност и изграждането на динамични стереотипи за взаимодействие с природата, които понякога остават за цял живот. Тези процеси поставят пред педагозите въпроса за същността на ефективното екологично образование и възпитание - цел, структура, форми, средства. В тази посока в предучилищната педагогика все по-често се търсят алтернативни педагогически технологии. Планирането, организирането и провеждането на съвременното обучение в интерактивна образователна среда е необходим избор, гарантиращ ефективността на образователния процес. Без да се отричат предимствата на традиционния педагогически подход, при който учителите изцяло поемат отговорността за учебния процес, за целите на устойчивото развитие е необходимо да се даде възможност и свобода на детето да поеме своята част от отговорността, да бъде активно и да взаимодейства с възрастните, да търси и предлага решения, да твори. Така то заема равноправното си място в организацията и провеждането на познавателния процес, в който е главно действащо лице. За целите на образованието в устойчиво развитие и в отговор на съвременните тенденции за промяна във взаимодействието между учителя и децата в условията на детската градина е възможно да се конструират методи за интерактивно обучение по природен свят, съобразени с възрастовите особености и образователните изисквания за предучилищно възпитание.

2. Посочете параметри на екологичната култура
Параметри на екологичната култура могат да се представят като:
1. Мотиви на взаимодействие със средата.
1.1. Потребност от ориентиране в средата
1.2. Потребности от преобразуване на позната среда
1.3. Потребност от пресъздаване и себе-изразяване
2. Представи и знания:
2.1. Информационно-познавателни
2.2. Теоретични
2.3. Оценъчни знания
2.4. Приложни знания
3. Умения
3.1. Интелектуални
3.2. Практически
4. Компетенции
4.1. Самооценка
4.2. Самоорганизация и осъществяване на собствена познават

3.Фенологията е наука за..
Фенологията е на наука за-за сезонното развитие на живата природа във връзка със смяната на годишните времена. При фенологичните наблюдения се отбелязва точният срок на настъпването на различни явления при организмите и връзката им с др. природни явления, напр. разлистване, цъфтеж, листопад при растенията; пролетно долитане, начало на гнездене, излюпване на малките и есенно отлитане при птиците; начало и край на зимния сън при различни видове бозайници и т. н. Дели се на обща Ф. - разглежда цялостното развитие на природата през различните годишни времена, и частна Ф. (биофенология) - изучава сезонните явления при организмите: фитофенология - при растенията, и зоофенология - при животните, която седели на ентомофенология, и хтио-фенология, орнитофенология.

Фенологичните данни се използват от екологията, биогеографията, метеорологията, климатологията, селското стопанство, медицината.

4. Определете фенологичните параметри на образователното съдържание в направление "Природен свят" за 1-ва възрастова група
Представите на децата от първа възрастова група за явленията в природния свят през пролетта се изграждат на сетивна основа. В търсене на отговор на въпроса " Кой прогони Снежко" ? се организират наблюдения по време на разходка, които се съчетават с действени похвати- децата протягат ръце към топлото слънце, опитват се да хванат лъчите му. Учителят насочва вниманието им към топенето на снега, към изчезването но снижните постройки и появата на ручейчета. Децата пускат лодки и наблюдават движението им във водата. Обследват росата. Играят с пясък и откриват свойствата му.

5.Посочете примери за акценти в темите за 2-ра,3-та и подготвителна възрастова група,свързани с промените в метеорологичните характеристики на времето през сезоните и измененията в обекти от растителния и животинския свят,които според Вас приоритетно следва да присъстват в образователното съдържание на направлението "Природен свят"

Във втора възрастова група продължава формирането на конкретни представи за природни явления през пролетта. Децата се насочват към измененията през сезона в природата и връзките между тях- слънцето грее силно- снегът се топи. Вниманието им по време на разходка се насочва към облаците и цвета на небето.
В трета възрастова група се обогатяват и систематизират конкретни представи за явленията в природата през пролетта. Организират се системни наблюдения на природните условия в дадена местност през различните сезони. Акцентира се върху осмисляне на връзки и зависимости- промяна на живота в близката среда при сезонните изменения.
В подготвителна група се усъвършенстват представите за сезонните изменения в неживата природа. По време на разходка децата обръщат внимание на положението на слънцето, проследяват къде и как залязва, установяват как се удължава денят, отбелязват затоплянето на времето и измененията на снега, появата на шушулки.

6.С какво свързвате овладяването на основите на рационално природоползване на ресурсите в детството

Правилното насочване на децата към наблюдаваните обекти и създаденият навик за самостоятелност ще доведат до засилване а интереса към природата и изграждане на навици за опазване на растенията и животните, за повишаване на любознателността; до стремеж да се използва миналият опит за разкриване на природни явления и причинните връзки между тях. Обогатените естетически впечатления стимулират творческата активност на децата, постепенно се формира потребност от контакт с природата. Трудовата работа в природният кът, опитното поле им дава възможност практически да се убедят в благотворното влияние на човека върху природата, да се обогатят със знания за растенията и животните, да извършват опити и сравнения, да разкриват нови зависимости, да овладяват трудови умения и навици, които формират положително отношение към природата и труда, да усвояват нравствени правила за общуване с природните обекти. Жизнено важно е екологичното мислене да стане непременна част от мисленето на младото поколение.

7. Уточнете форми,методи и средства за запознаване на децата от предучилищна възраст с природоопазващата и природоохранителна дейност.

Приоритетни са следните форми,методи и средства обучаващи екологични ситуации(разходки,екскурзии,походи),практически изследователска дейност в природни условия,екологични проекти,празници на екологическа тематика,природозащитни акции,наблюдения в близката среда.Полезни и интересни за децата са разходките имащи конкретна цел,а също походите организирани за половин ден.Похода се планира,подготвя и се обмисля като се разработва план,който трябва да се спазва,определя се маршрута и времето,с което разполагат,за да може да се планира и мястото за отдих,съдържанието на наблюдения и на други видове дейности.
Екскурзията се различава от похода,от продължителността на пребиваване в природата,по видове дейности,които се прилагат.
Формите и методите на работа се подбират според възрастта на децата.По-малките изпълняват по-малко обем на работа,използват наблюдения,обобщават резултатите от своите изследвания под формата на рисунки и кратки разкази.Колкото по-големи са децата,толкова по-малко ръководна роля имат педагога.

8.По какво се различават екологичните ситуации от запознаването с природата?

Еко образуванието се свързва с овладяване на екознания и умения за изучаване на околната среда като резултат на еко образование се инициират екодейности и постигнат успех в реализиране на ековъзпитанието. В резултат на ековъзпитанието се формират личностни качества съчувствие, състрадание, грижовност, любов, уважение, възхищение, естествена наслада, здравна култура. Отношението на личността към природата зависи от неговото съзнание. А екологичното съзнание се изгражда от неговото детство до края на живота му. Връзката човек - общество - природа има биологичен, икономически, политически, здравен и педагогически аспект на изследване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологична култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.