Бизнес план


Категория на документа: Екология
Б И З Н Е С П Л А Н

"ВАКАНЦИЯ НА СЕЛО"

.............................................................................................................................................................................................
(име на проекта)
СВЕМИ ЕООД
....................................................................................................................................................................................................
(име на кандидата)

Сума на инвестицията 181500лв. (СТО ОСЕМДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: ..............................................

Преди попълване на Таблиците в бизнес плана, прочетете приложените инструкции!

Забележки:
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

I. Въведение.

1. Кратко описание на проекта.

Проектът "Ваканция на село" представлява комплекс от дейности обединени, за постигането на следните цели:

1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за
неземеделски дейности в селските райони;
2. насърчаване на предприемачеството в селските райони;
3. насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони

В унисон с първата цел, поставена за мярката "Свеми" ЕООД смята да реализира следните дейности:
В поземления имот, собственост на дружеството да построи още една къща за гости , като с това ще разшири капацитета на базата за настаняване. Освен настаняване и закуска на клиентите ще се предлагат и еднодневни екскурзии до природни и исторически забележителности; екопоходи до интересни кътчета в заобикалящите ни планини за наблюдение на уникални растителни видове и природни феномени; лов в близкото горско стопанство и риболов във водите на един от най-големите и красиви язовири на България. За предлаганите към момента услуги е ангажиран персонал от 3 човека. Използваме услугите на 1 доставчик на храна, който е местен търговец; един доставчик на консумативи на хим. промишленост; местен доставчик на интернет услуги; местна охранителна фирма и на Електроразпределителното дружество в района. При по-голяма натовареност използваме хора на временна заетост. Клиентите ни посещават местните заведения за общ. хранене и за развлечение и пазаруват в местните магазини; с което се влияе благоприятно на развитието на търговията и услугите в района, а също така и на заетостта. С разширяването на капацитета на предприятието, пряко за обслужването на клиентите ще бъдат ангажирани през първата година още 1 човек и през втората още 1. Докато трае изграждането и оборудването на къщата временно ще бъдат наети още 4 човека. Стокооборота на доставчиците ни ще нарасне.

За постигане на втората цел ще бъдат предприети инициативи за разширяване диапазона на предлаганите услуги. Предвиждаме със средствата отпуснати по проекта да извършваме нова дейност за фирмата- транспорт. С това ще улесним достъпа на нашите клиенти до труднодостъпни места от района. Така ще стимулираме развитието и на други услуги, предлагани от други предприемачи на територията на общината и на близките на нея общини.

С новата услуга "Национална кухня" идеята ни е освен да запознаем клиентите с местната традиционна кухня, да ги научим да да приготвят сами ястията. Очакваме тази услуга да предизвика голям интерес, според направените предварителни маркетингови проучвания. Тук ще бъдат ангажирани отново местни доставчици и хора, съхранили обичаите и традициите през годините.

С обогатяването дейността на фирмата подпомагаме развитието на района, който се характеризира с високо ниво на безработица. С привличането на чуждестранни туристи да посетят селото и околностите му и да се запознаят с природните и исторически забележителности ще се оживи района и ще се стимулира интереса на наши и чужди инвеститори. Предлаганият комплекс от услуги ще подпомогне популяризирането и развитието на интегрирания туризъм в селските райони, което е третата цел на мярката за подпомагане развитието на средни и малки предприятия.

2. Очакван резултат след завършване на проекта.

Изпълнението на проектното предложение ще увеличи капацитета на съществуващата база- къща за гости в село Ковачевци собственост на "Свеми"ЕООД. В момента се предлагат 4-6 места за настаняване. След построяването на новата сграда местата ще се удвоят. Предлаганите постоянни работни места ще се увеличат поне със две през следващите две години. Ще се обогати набора от услуги предлагани в комплекса. Пряко заинтересованите лица са туристите, които ще получат по-качествени и разнообразни услуги и пряко ангажираните с обслужването на клиентите .

Изградената база ще продължи да функционира и да се развива след приключването на проекта. Хората, заети във фирмата ще бъдат обучени и ще придобият ценен опит в сферата на услугите и туризма.

Успешното реализиране на проекта ще доведе до по-голяма заетост и оживление на търговията и услугите в района като цяло.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.