Биотехнологии за преработка на отпадъци


Категория на документа: Екология


Тема 1 : Общи сведения за отпадъците. Типове отпадъци. Принципи на управлението им.

Отпадък : вещество, предмет или част от предмет, за което няма предварително непосредствено приложение или от който притежателя е длъжен да се освободи.
Видове отпадъци :
- Битови - хранителни, хартия, стъкло, пластмаси, от строителство, бои, лакове, батерии, облекло, играчки.
- Строителни - земни маси, тухли, бетон, асфалт, метали, хартия, стъкло.
- Производствени - в резултат на минно-добивна дейност, металургия, енергетика, промишленост.
- Опасни - чиито състав, количества и свойства създават риск за човешкото здраве.
Характеристики на опасните отпадъци :
- Запалимост
- Корозионност
- Реактивност - отпадът, реагиращ с въздуха или с водата.
- Токсичност

Тема 2 : Преработване на минни отпадъци при разработването на сулфидни находища на цветни метали. Бактериално излугване на цветни метали.

Отпадъци от минната промишленост - най-голямата самостоятелна категория отпадъци. Заемат огромни площи и оказват сериозни въздействия върху околната среда.
Твърдите минни отпадъци биват :
- Отпадъци от добив и преработка : скални остатъци, шихти, хвости, шлаки.
- Съдържащи остатъчни метали.
Методи за излугване на бедни руди и отпадъци :
- In Situ метод - за много бедни и малки находища, на които разработването е икономически неизгодно.
* Предимства на метода : възможност за извличане на метали от труднодостъпни места; по-кратко време за разработка; няма разходи за изкопаване на рудата; ниски разходи
* Недостатъци на метода : проблем е пропускливостта; риск от замърсяване на подземните води.
- Излугване в насипища - отпадъци от минни изработки; излугването се извършва на местата на депониране на материалите; метода е продължителен и дълъг; ниски капитални разходи; опастност от екологични замърсявания.
- Излугване в халди - предварително планиран процес; минералната маса се складира на предварително подготвена площадка.
Добив на мед :
Медни сулфидни минерали за хидрометалургичния добив са : халкопирит; халкозин; ковелин; барнит.
* Механизми за излугване при добива на мед :
- Директен механизъм : 4CuFeS2 + 17O2 -> 4CuSO4 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O
- Индиректен механизъм : CuFe2(SO4)3 -> 4CuSO4 + 5FeSO4 +2S0
* Микроорганизми, участващи в излугването : основен представител Thiobacillus Ferrooxidans
* Бактерии
- Мезофили
- Умерени термофили
- Екстремални термофили
* Инсталации за биологично излугване на мед : Чили, Перу, Аризона.
* Конструиране на насипища :
- Медните руди се натрошават и се подкисляват със сярна киселина.
- Новосформираните купчини се омокрят
* Предимства при куповото излугване : ниски капитални разходи; по-ниска себестойност на получения продукт; простота на процеса.
* Недостатъци : дълги цикли на работа; генериране на кисели дренажни води.

Тема 3 : Методи за третиране на кисели руднични води

1. Характеристика на КРВ :
- Ниско pH
- Висока токсичност
- Повишено съдържание на сулфати
- Повишена концентрация на метали
2. Видове КРВ :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Биотехнологии за преработка на отпадъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.