Антропогенно замърсяване на литосферата


Категория на документа: Екология


ШУ " Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет

на тема :
Антропогенно замръсяване на литосферата

Разработил : Проверил: Мария Веселинова Тодорова Гл. ас. д-р Сн. Лазарова
Фак. № 1340020022 Проф. д.ик.н. М. Бонева
Специалност: ПУНУП
I курс, II група

Ш У М Е Н
2013г.

Съдържание
Увод................................................................................................................3
1. Почвата и необходимостта от нейното опазване...................................3
2. Взаимодействие на човека с литосферата..............................................4
3. Източници на замърсяване на почвата....................................................5
4. Преминаване на почвените замърсители по хранителните вериги, екологически последствия от замърсяването...........................................11
5. Методи за предотвратяване и ограничаване замърсяването на почвата..........................................................................................................12
Заключение..................................................................................................13
Използвана литература...............................................................................14

Увод

В световен и регионален аспект проблемът за опазване и защита на земята изпъква като една от най-важните задачи на екологическата и продоволсвената сигурност. Характерна особеност на съвременния етап е глобалното въздействие на човека върху околната среда, което се съпровожда с невиждани досега интензификация и глобализация на негативните въздействия върху природата. На всички стадии от своето развитие човекът е бил тясно свързан с околната среда. Но с появата на високо индустриалното общество, опасностите от вмешателството му върху природата рязко се увеличават. С всеки изминат ден се разширява обемът на това въздействие, то става все по-многообразно и опасно.

1.Почвата и необходимостта от нейното опазване:

Литосферата е най-горната твърда обвивка на нашата планета и е изградена от земната кора и мантия. Земната кора включва скали, минерали и почва, и бива континентална и океанна. Почвата е природно тяло със сложен строеж и особени свойства. Почвата наричаме повърхностният рухкав слой на земната суша, който образуван от влиянието на организмите, климата и релефа върху почваобразуващите скала и притежава свойството плодородие. Сложната система, която е населена с огромни количества микроорганизми,които участват активно във всички процеси свързани с кръговрата на веществата в природата. Химичните свойства на почвата се определят от съдържанието на хумус и от киселинността на средата, и според реакциите си почвите са кисели, оалкални и онутрални. При замърсяването на почвата се нарушава и влошава структурата, нейният качествен състав и плодородието. Причините за замърсяването могат да бъдат поливните води които съдържат физически и химически вещества над допустимите граници като твърди отпадъци промишлен прах, химически вещества и др. Замърсителите в почвата биват механични, физически , химически и биологични. Рационалното използване и опазване на почвата се налага от пространствената им ограниченост и необходимостта те да бъдат съхранени за бъдещите поколения. За опазването на почвата трябва да се организира количествената и качествената оценка на поземлените ресурси, усъвършенстване на правно-административните и икономическите мерки за опазване на поземлените ресурси, изработване на дългосрочни програми за ограничаване на ерозията в различните и форми на проявление и научно използване на интензивните фактори в земеделието като химизация, механизация, напояване и др.

2. Взаимодействие на човека с литосферата:
Осъществява се чрез:
- разработка на богати и крупни рудни местонаходища на полезни изкопаеми, което води до изтощаване на минералните запаси;
- изменение на релефа на земната повърхност, вследствие на изкуствена промяна на ландшавта;
- изменение на баланса на веществата в горната част на литосферата и на повърхността й вследствие на антропогенното замърсяване на атмосферата и почвата;
- изменение на състоянието на надземната и подземната хидросфера;
- измениение на водно-топлинния баланс на земната повърхност;
- нарушаване на геостатичното поле в горната част на литосферата;
- изменение на планините в резултат на строителство и експлоатация на инженерни съоражения;
- геофизични промени-възникване в литосферата на различни физични полета, които водят до корозия на металните предмети в земята и тяхното разрушаване (сеизмични, акустични, електромагнитни).

Характерна особеност на съвременния етап е глобалното въздействие на човека върху околната среда, което се съпровожда с невиждани досега интензификация и глобализация на негативните въздействия върху природата. На всички стадии от своето развитие човекът е бил тясно свързан с околната среда. Но с появата на високо индустриалното общество, опасностите от вмешателството му върху природата рязко се увеличават. С всеки изминат ден се разширява обемът на това въздействие, то става все по-многообразно и опасно.

Всяка общност и страна се стремят да оцелеят и благоденстват, но невинаги се съобразяват с интересите на останалите общности и държави.

Дали вината е на човека или не?! Все пак ние не можем да продължаваме да живеем като гости на тази планета! Защото сме част от природата. И дори с някои действия да й помагаме с много други нанасяме трайна вреда.

Бурното развитие на опаковъчния отрасъл през последните десетилетия доведе до тройното увеличаване на обема от битови отпадъци в индустриалните страни в сравнение да речем с 1980 г. Къде да се изхвърлят безбройните полиетиленови пликове, пластмасовите бутилки, алуминиевите кутийки и другите използвани опаковки? Заравяйки ги в земята, замърсяваме литосферата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Антропогенно замърсяване на литосферата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.