Агросистеми


Категория на документа: Екология


АГРОЕКОЛОГИЯ;
ТЕМА 9.Биотични взаимоотношения в агроекосистемите описание на / избират се няколко конкретни вида биотични взаимоотношения,характерни за агроекосистемите и се прави подробна характеристика,пример за тяхното практическо приложение/

Увод

Екосистемите, както на сушата така и във водните басейни са в постоянна връзка. В настоящата разработка разглеждам биотичните взаимоотношения в Черно море и на сушата, между морските организми и растенията.

Деградацията на природата води до деградация на човешките ценности а оттам и на цялото общество.

В екологията е въведен термин екосистема. Екосистемата на Черно море включва екологическите връзки на отделните видове помежду им с определените компоненти на абиотическата среда.

В Черно море се наблюдава пластово населяване, което оформя екосистемата. Съществуват надводни, подводни и дънни видове растения и животни, които играят своята роля. Известно е, че биоцинозите и екосистемите се изменят през различните сезони, а дори и през денонощието.

1. Същност и значение

Основна задача на екологията е изучаването на сложните процеси при взаимоотношенията на организмите със средата, които се запазват чрез саморегулация. Това се нарича екологично равновесие. Тези нормални процеси обаче много лесно се нарушават под влияние на разнообразната и голяма по мащаби човешка дейност. Когато например се изсекат дърветата по склоновете на една планина, с това се нарушава екологичното равновесие в нея, ерозията унищожава почвата, източниците на вода пресъхват, дъждовете наамаляват, изменя се климата, променя се растителния и животинския свят.
Екологията изучава системи от надорганизмово ниво - индивид, популация, съобщество, екосистема. Във връзка с тях, най употребяваните термини и понятия са следните:
* биотични компоненти(фактори) на системата: Съвкупността от всички видове организми във функционалната система. Класифицират се съобразно функцията на различните видове организми: производители, консуматори и разложители. Според начина си на хранене с минерален или органичен въглерод се разделят съответно на автотрофни и хетеротрофни. Според начина си на дишане, с кислород или без кислород се разделят на аеробни и анаеробни.
* абиотични компоненти (фактори) на системата: атмосфера, хидросфера и литосфера. Частите в тях, които съдържат живот се обединяват в понятието биосфера.
* индивид : всеки отделен организъм.
* популация : група от индивиди от даден вид обитаващи определена територия.
* съобщество: група от съвместно обитаващи определена територия различни популации от автотрофни и хетеротрофни организми.
* екосистема: съвкупността от съобществата на организмите и неживата среда в която те функционират единно и взаимно зависят. Дефинира се още като най-малката основна функционална единица на природата включваща биотична и абиотична съставки. Или още, всяка природна площ или природен обем съдържаща трите абиотични и биотични компоненти се нарича екосистема. Доминиращата компонента определя каква е екосистемата т.е тя може да бъде горска екосистема, полска екосистема, планинска екосистема, почвена екосистема, водна екосистема и т.н.
* колна среда : Всички условия(фактори) обуславящи съществуването на организмите (биотични и абиотични).
* екологични фактори: Елементите на околната среда, които са необходими за съществуването на организмите или действащи отрицателно върху тях се наричат екологични фактори. Те се класифицират на :
* Абиотични фактори на околната среда. Включват се всички компоненти на неживата природа. Те са светлината, температурата, относителната влажност на въздуха и други компоненти на климата и околната среда, каквито са аерацията на почвата, нейното плодородие, естествената радиация и т.н.
* Биотични фактори на околната среда. Това е съвкупността от въздействието на жизнената дейност на едни организми върху съществуването и развитието на други организми. Едни организми служат за храна на други организми. Растенията (продуценти) служат за храна на тревоядните животни( консументи от първи порядък). Те от своя страна служат за храна на хищниците( консументи от втори порядък). Или едни организми се явяват среда за обитаване на други организми( гостоприемник - паразит).
* Антропогенни фактори на околната среда. Съвкупността от човешки дейности, които причиняват промяна на околната среда. Една от последиците на въздействието на антропогенните фактори е промяната на местообитанията на организмите, което застрашава тяхното съществуване. Историята на човечеството е история на неговия труд. Негово начало е ловът следван от възникването на земеделието, промишлеността, транспорта и т.н., което води до силно изменение на природата на Земята. Тези модификации упражняват въздействие върху човешкото здраве и икономическата активност. С това възниква проблемът за опазването на околната среда чрез рационализиране на човешката дейност и преди всичко рационалното използване на природните ресурси. Идентифицирането на антропогенните фактори като своеобразен вид екологични фактори осмисля връзката на екологията с опазването на околната среда и придава на тази наука приложен характер в различни изражения - геоекология, инженерна геоекология, агроекология, медицинска екология и др. В България екологията се е развила като раздел на ботаниката и зоологията. Изучават се е влиянията на различните екологични фактори върху растенията и животните. Истинското развитие на екологията като самостоятелна биологична наука започва около началото на 60-те години на ХХ век

2. Биотичните взаимоотношения в Черно море

В Черно море се наблюдава денонощна смяна на плактонното а и на нектонното население. Вечер огромна маса на планктона се отправя към повърхностните пластове вода на водоемите, а на сутринта планктона потъва в дълбочина. Тези вертикални миграции могат да бъдат до 350 метра при някой ракообразни и оказват огромно влияние на екосистемата в морето/ газов режим, хранителни вещества, отпадъчни продукти на метаболизма/.

Миграциите на планктона в екосистемата на Черно море са от адекватните миграции на планктоноядните организми / риби, бозайници/. Всички тези миграции в екосистемата водят до смяна на населението на водата в реките.

Сезонните промени във водоемите са свързани с хидрологическите сезони и те водят до промени в морските екосистеми.

Екологичните проблеми, естествено не съществуват от вчера. В този смисъл е необходимо прилагането на оптимална екологична политика. Проблемът за оптималната екологична политика стои особено остро, като се има предвид, че решаването на екологичните проблеми е свързано с финансово обременяване.

Водата е основен елемент на околната среда, без която е немислимо съществуването на живата природа. Водата е единствения природен материал, който практически много трудно може да се замени. Тя е главна съставка на тъканите на всички живи същества. Нито един процес на обмяна на веществата не минава без участието на водата. Водата е носител на живота. Морето е надземен воден източник. Тези води най-често са подложени на замърсяване от различен характер. Източниците на замърсяването с антропогенен характер са отпадните води от промишлеността и от комунално-битовото стопанство, транспорта, енергетиката, селското стопанство и други. Особено интензивно се замърсява Черно море от химическата, нефтопреработвателната и някой клонове на хранителновкусовата промишленост. Като явен пример можем да дадем Бургаският залив. При екологичните изследвания на екосистемите в Черно море, освен списъка на видовете, важно условие за тяхното характеризиране е да се установят някой понятия. Еколозите обикновенно избират характерен растителен и животински вид, който съставлява екосистемата.

Във вертикално направление екосистемата на Черно море се наблюдава напластяване, което е характерно и разпределено по видове растения и животни.

Екосистемите в Черно море включват екологични връзки на отделните видове помежду им и с определените компоненти на абиотическата среда.

Състоянието на водата на Черно море се оценява на базата на шест групи показатели:
> метали,
> органохлорини,
> други замърсители,
> кислороден режим в придънните води.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агросистеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.