Административен подход


Категория на документа: Екология


В условията на несигурност , когато е неясно как един субект - замърсител ще реагира на икономическите методи , командният подход дава по голяма сигурност относно равнището на замърсяване.

2. Улеснен мониторинг.
Ако една наредба изисква точно определено оборудване , мониторингът лесно може да константира дали е инсталирано точно това оборудване. Това е много по лесно , от колкото да се измерват замърсяващите емисии.
Този подход има и някой недостатъци :

1. Тъй като разходите за набиране на информация са много високи , системата е по скъпа за администриране.

2. Има вероятност да се появят проблеми с получаването на навременна и коректна информация.
Регулиращия орган разчита на информация честа идваща от субекта - замърсители.

3. Доста сериозен проблем е ограничаването на стимолите за търсене на по добри начини за намаляване на замърсяването от страна на субектите - замърсители.

4. Един от най- големите проблеми при този подход е принципа за равенство на маржиналните разходи между отделните субекти - замърсители , генериращи едно и сащо замърсяване.
Това може да стане само , ако регулиращите органи са напълно точни при тяхната оценка за разходите на всяка фирма.
Ако маржиналните разходи за замърсяване не са изравнени , разходите за намаляване на замърсяването ще бъдат високи.
Друг проблем при командният подход е,че субектите-замърсители плащат само за намаляване на замърсяването ,а не пораженията от замърсяването ,което е резултат от емисииите. Това означава ,че се субседира замърсителя,което може да предизвика различни изкривявания.
Пример: Производството от хартия на пулпа от рециклирана хартия или от дървесина.
Регулиране производството на дървесна пулпа означава да се наблудава дали е постигнато намаляване на замърсяването и дали поражението от остатъчно замърсяване е включено в цената на пулпата.
По този начин цената на пулпата отразява разходите за намаляване на замърсяването и за евентуални поражения.
Ако командният подход изисква намаляване на замърсяването без заплащане на поражения ,крайната цена на дървесната пулпа ше бъде по-ниска.
При тази по ниска цена,производителите на хартия ще изберат за суровина дървесната пулпа вместо тези от рециклирана хартия ,защото им излзиа по евтино. Като резултат ,ще има повече замърсители отколкото е ефективно.
Чрез административно-регулатативният подход държавата създава необходимите институции. Те се състоят от централни ,ведомствено-централни и местни органи . Могат да бъдат също и държавни органи и органи на обществени движения .
1.Централни държавни органи са : Комисията по опазване на околната среда при Народното събрание и Министерството на околната среда при Министерският съвет.
Един от основните административно-законодателни механизми за реализиране на екополитиката на ниво Европейски съюз са така наречените дирактиви.
Директивата е закон на Европейският съюз ,който ангажира правителството на страните-членки да изграждат своето законодателство на основата на общата директива.
Те се налагат при възникване на глобални екологични проблеми,като киселинни дъждове ,вкисляване на почвите и др.
Една от най-извесните директиви е тази от 1988г ,която касае контрола върху вредните серни емисии отделени от големите електроцентрали.
Един от основните принципи,характерни за политиката по околната среда на Европейският съюз е принципа на децентрализация.
При този принцип членовете на съюза разработват свое законодателство ,освен в случаите,когато има изклучителни основания за предприемане на действия на ниво Съюз.

Екологичното законодателство на повечето страни членки датира от началото на 70те години на 20ти век. Използваните средства за контрол върху замърсяването варират между отделните страни. Например, контролът върху замърсяването на Обединеното Кралство има доста дълга история. От тогава насетне се приемат много закони, свързани със замърсяването на околната среда. През 19 век се приема т.нар. алкален закон.

Още със приемането на алкалния закон е включена клауза ВРМ- най добре приложими мерки за ограничаване на замърсяването. тИози подход дълго време е бил предпочитан пред т.нар. ограничения за концентрации на вредни емисии.
Националните служби са ангажирани с големите източници на замърсяване, а местните служби контролират по-малкит замърсители. Важно е, че се провежда организирана политика по регистрация на източниците на замърсяване и по този начин се предявяват изисквания към отделните замърсители.

Освен за ЕС, могат да бъдат посочени и много други примери за прилагането на този подход.

САЩ е една федерална система с правомощия упражнявани на национално ниво и от части на щатско равнище. С развитието на икономиката на САЩ, след Втората световна война, настъпва и стреса за околната среда, а с нарастване на доходите на глава от населението започва и търсене на по-високо качество на околната среда.

* Административен и икономически подход за подялба на територията

Съществува определена разлика при икономическото и административното деление на територията на страната.
Административно-териториалното деление на Република България е създадено за рационалното провеждане на държавната политика за развитие на територията по отделни места и с цел осъществяване на местното самоуправление. Делението на територията има своите конституционни основи и се конкретизира чрез съответни закони. Целта на тези закони е да осигурят коректно управление на местните ресурси, както и непосредствено прилагане на разпоредбите на централната власт във всичките им аспекти.
Закриването, сливането, разделянето и присъединяването на административно-териториални единици се извършва с президентски указ.
Икономическият подход за подялба на територията на страната се свързва със създаването на шестте района за планиране, които не са административно-териториални единици по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а е обусловено от изискванията на регионалното планиране и по-специално от изискванията, поставяни във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Тук целта на икономическото райониране се свързва най-вече с:
- ефективно регионално развитие на определени райони у нас;
- насочване на средства и капитал - вътрешен за страната или чужд, основно за различни по вид инвестиционни проекти, съгласно приоритетите и целите на националната и регионалната политика, балансираното и устойчивото развитие и икономически растеж;
- предприсъединителната програма на страната, съгласно която, България трябва да се съобразява с изискванията, критериите и препоръките на ЕС по отношение на политиката на регионално развитие на националната територия.
Следователно, мога да направя извода, че със Закона за административно-териториалното устройство на Република България се организира управлението на териториалните единици, а със икономическото райониране на страната се осигурява растеж и стопански просперитет на населението. Същевременно, с оглед на осигуряване на условия за местно самоуправление и финансова децентрализация, двата подхода са свързани.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен подход 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.