Административен подход


Категория на документа: Екология


Административно-регулативен подход

Това е доминиращия подход в света днес. Същността на този подход е , че регулиращият орган събира необходимата информация , за да реши какви да бъдат конкректните действия по ограничаване на замърсяването , тогава разпорежда на собекта - замърсител да предприеме конкретни стъпки по ограничаване на замърсяването.
Административният подход се характеризира с прилагане главно на технически инструменти за регулиране на околната среда.
Административно - законодателните механизми за екологично регулиране се представят от :

1. Права и задължения определени във Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека , в която е отразено правото за безвредна за живот околна среда.

2. Законодателни актове.

3. Разрешителни , предписания и забрани от местен, отраслововедомствен и надведомствен характер.

4. Други - стандарти , мониторинг , зониране и екологични експертизи.

Определящо място сред административно законодателните средства , заема Закона за опазване на околната среда.
Със закона се определят природните ресурси с , които се плащат такси както и арендни условия.
В закона влизат следните категории : отговорност за екологични нарушения - глоби за физически лица , санкции за юридически лица , лишавани от свобода и др.
Отговорността за екологични нарушения се подразделя още на :

1. Материална - изразява възстановяване на щетите , нанесени на природни и стопански обекти в резултат на непозволени от закона действия.

2. Административна - включва санкции , забрани , глоби и др.

3. Наказателна - използва се само при значителни престъпления спрямо околната среда.

4. Дисциплинирана - използва се тогава , когато длъжностните лица не изпълняват служебните си задължения при спазване закона за околната среда.
Стандартизацията също има значение за опазване на околната среда.
Под стандартизация се разбира установяване на единни норми и изисквания за суровините , полуфабрикатите и готовата продукция.
Стандартите за стопанската дейност се определят на основата на еколого -икономическа експертиза.
Изискванията , които се съдържат в стандарта са основание за такива административни мерки като издаване на сертификат , разрешение , предписание ,забрана.

1. Сертификат - за екологична чистота на продукция е задължителен документ за производители и търговци на хранителни стоки и други промишлени продукти.

2. Разрешение (лиценз) - издава се за проучване на находища за полезни изкопаеми за строителна и друга дейност.

3. Предписанието - е административен документ , който има важна превантивна роля.

4. Забрана - има задължителен характер и е свързана с юридическата отговорност. Забранява се внос с цел складиране , унищожаване или лецикриране на отпадъци и опасни вещества с неустановен характер.
Забранява се вноса на лицензий , патенти и технологии , които създават опасност от замърсяване на околната среда.
Административния подход може да се комбинира с глоби и санкции при неспазване на разпоредбите. Тези инструменти не трябва да се смесват с икономическите методи за намаляване на замърсяването.

Този подход се отличава с две основни характеристики :

1. Ограничава се избора на субекта - замърсител относно средствата , които може да използва за постигане на екологичните цели.

2. Липсват механизми за контрол върху маржиналните разходи и тяхното изравняване между различните субекти - замъърсители.
Например ако един субект - замърсител е распоредено да използва конкретен вид оборудване , то той няма право сам да търси други по евтини варианти за постигане на същото ниво на замърсяване.
Важно нещо което характеризира командното регулиране и силното центрилиазиране на някой от решенията свързани с ограничаване на замърсяване.
Основни предимства на този подход са :

1. Голяма гъвкавост на сложни процеси свързани с околната среда и по този начин гарантиране на по- голяма сигурност относно допостимите равнища на замърсяване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен подход 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.